Версия за печат

02716-2019-0079

BG-ЧИРПАН:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер РД-10-91 от дата 29.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540187

BG344, ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН, УЛ.ПЕЙО КР. ЯВОРОВ №18, За: инж.Петко Игнатов - зам.директор, България 6200, ЧИРПАН, Тел.: 0416 93072, E-mail: dgs_chirpan@abv.bg, Факс: 0000 00000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3146.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

• Цялостна диагностика на МПС; • Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт на автомобилите стопанисвани от ТП ДГС Чирпан, сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка МПС, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности; • Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване; • Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила; • Техническо обслужване и ремонт на системата на електрооборудване на автомобила, горивната система и климатичната система; • Техническо обслужване и ремонт на ходовата част на автомобила и реглаж на преден мост; • Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по цени съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, без начислена надценка, като доставените резервни части и консумативи трябва да са фабрично нови и оригинални за съответната марка и модел МПС и да отговарят на изискванията за качество в Република България. • Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи е съобразно гаранцията на производителя им и и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка. • Гаранционен срок на извършените ремонти дейности - по предложение на участника но не по-малко от 6 месеца от датата на подписване на документа, удостоверяващ изпълнението. При изпълнението на настоящата обществена поръчка избраният Изпълнител следва да извършва регулярно техническо обслужване на МПС в зависимост от пробега на автомобила и техническите изисквания на производителя. Извършване на диагностика на автомобил по заявка на възложителя на: двигател, горивна уредба, запалителна уредба, ел.инсталация, съединител, предавателна кутия, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба, хидравлична система. Ремонт на аварирали автомобили. Подмяна на части, тенекеджийски и бояджийски услуги, изправяне на джанти, регулиране на ходова част. Моторните превозни средства, по които ще се извършва техническото обслужване и ремонта-предмет на поръчката са подробно описани, със съответните марка/модел, Рег.№., в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от договора. Изпълнителят се задължава да извършва и техническо обслужване и ремонт и на ново придобити автомобили от Възложителя през срока на действие на сключения договор. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част към настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

съгласно чл.46, ал.1 от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции тъй като: В предмета на настоящата общественена поръчка са включени дейности свързани с извършването на техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, собственост на ТП ДГС Чирпан. При извършването на ремонта и профилактиката на втомобилите възниква необходимост от доставка на резервни части, което ще се установява от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонт и профилактика, с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части е целесъобразно резервните части за извършването на услугата да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта и профилактиката на автомобилите. Двете дейности са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Възлагането на услугата – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, собственост на ТП ДГС Чирпан и доставката на резервните части за извършването на ремонта на автомобилите на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на дейностите. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно, осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация.Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.20, ал.1, т.1, буква „б“, във връзка с чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.73 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП, когато планираната за провеждане обществена поръчка за услуга е на прогнозна стойност по-голяма или равна на 264 033 лв. без ДДС, Възложителят прилага процедурите по чл.18, ал.1, т.1–11 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка за ТП ДГС Чирпан е 25000 лв. (двадесет и пет хиляди) без ДДС, но съгласно Заповед № РД-10-22/13.02.2019г.на Директора „ЮИДП” ДП Сливен разполагаемият финансов ресурс за дейностите за цялото „ЮИДП” ДП Сливен надвишава 264 033 лв. без ДДС.Предвид, че не са налице основания за провеждане на „пряко договаряне“, както и че не са налице основанията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице предпоставката обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. По този начин се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.ЖИВКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

VIII.2) Длъжност

ДИРЕКТОР ТП ДГС ЧИРПАН