Версия за печат

05557-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление


Решение номер РО-19 от дата 27.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177224179

BG411, Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, За: Павлина Димитрова, България 1113, София, Тел.: 00359 24676137, E-mail: pavlina.dimitrova@mon.bg, Факс: 00359 11111111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sf.mon.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sf.mon.bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на техническа експертиза за Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР ) 2014–2020 г. при наблюдението на изпълнението на договорите по Приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на ОП НОИР“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на поръчката включва услуга по предоставяне на техническа експертиза на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която да го подпомогне при постъпили искания за изменение на одобрените в договорите за безвъзмездна финансова помощ инвестиционни дейности, свързани със строителство и/или доставка на специализирано оборудване и техника.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на поръчката ще бъде осигурено по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансниране от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не би могла да бъде разделена на обособени позиции. Дейностите за предоставяне на експертиза по исканията за изменение на договорите, които са предмет на техническата спецификация, са взаимно свързани като начин на организация и изпълнение от изискваните експерти, предвид което същите не могат да бъдат обособени в отделни позиции и съответно реализирани от различни изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 116000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 от ЗОП, когато обществените поръчки имат съответната прогнозна стойност. Предвид прогнозната стойност на поръчката, са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ред за провеждане на публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават по реда на чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

КИРИЛ РОСЕНОВ ГЕРАТЛИЕВ

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"