Версия за печат

00580-2019-0014

BG-Самоков:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер 01 - 862 от дата 22.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, Община Самоков, гр. Самоков, ул. Македония № 34, За: арх. Надежда Клинчева - началник отдел в дирекция ТСУЕП, България 2000, Самоков, Тел.: 00359 72266630, E-mail: obsamop.nov1@mail.bg, Факс: 00359 72260050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://samokov.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на инвестиционен проект за нов обществен център на к.к. Боровец”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Международния конкурс за идеен проект за нова централна част на к.к. Боровец е проведен в съответствие с разпоредбите на чл. 18, ал. 8; чл. 80 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 82 и следващите от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). На основание чл. 79, ал. 1, т. 9 ЗОП, победителят е поканен за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за нов обществен център на к.к Боровец” . Предметът на обществената поръчка следва да се изпълни съгласно техническото задание, неразделна част от настоящата покана.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 596960 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Международния конкурс за идеен проект за нова централна част на к.к. Боровец е проведен в съответствие с разпоредбите на чл. 18, ал. 8; чл. 80 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 82 и следващите от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). На основание чл. 79, ал. 1, т. 9 ЗОП, победителят е поканен за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за нов обществен център на к.к Боровец” .

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Поканата се изпраща до : „Уилям Матюс Асоушиейтс“ Лтд. (William Matthews Associates Ltd.), фирмен номер 08416578, със седалище и адрес на управление във Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, 169 Лонг Лейн, Лондон, Англия SE14PN, ( UK, 169 LongLane, London, England, SE1 4PN), представлявано от г-н Уилям Матюс.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП: Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владимир Владимиров Георгиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Самоков