Версия за печат

00056-2019-0014

BG-Харманли:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер РД-431 от дата 15.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000903939

BG422, Община Харманли - КМЕТ, пл. Възраждане № 1, За: Георги Китов, България 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.harmanli.nit.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива за автопарка на Община Харманли за период от една година.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата процедура е: "Доставка на горива за автопарка на Община Харманли за период от една година". Вид и количество, както следва: 1.дизелово гориво - 170 000.00 литра; 2.безоловен бензин А-95 - 38 000.00 литра; 3.газ пропан бутан - 32 000.00 литра.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се е съобразил с разпоредбата на чл.46, ал.1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. С оглед специфичния характер на предмета на доставката, множеството изисквания към нейното реализиране, както и големия брой от възможни подходи на изпълнение, може да се направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделни изпълнители, и между всеки от тях и възложителя. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението качествено и в срок. Друг важен аспект е предметът на поръчката, който попада в един клас съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ и не включва разнородни дейности/доставки/, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделена на обособени позиции. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 412827 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на поръчката е доставка на стоки,които се търгуват на стоковата борса, съгласно списъка одобрен с ПОСТАНОВЛЕНИЕ №191 от 29 юли 2016г. на Министерски съвет.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Иванова Киркова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Харманли