Версия за печат

01158-2019-0018

BG-Русе:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-10-8 от дата 15.05.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Пенчо Петков - зам. директор на Клон - ТП Пристанище Русе, ДП „Пристанищна инфраструктура“, България 7000, Русе, Тел.: 082 818994, E-mail: p.petkov@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/295.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН - 20 kV, пристанищен терминал Русе-изток“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН - 20 kV, разположена на територията на „Обособена зона Русе-изток“. За извършване на преоборудването на килиите на страна средно напрежение, да се изготви Работен проект за рехабилитация на ел. подстанцията на страна СрН - 20 kV, придружен с подробна количествено-стойностна сметка, в която да са включени количествата и видовете работи за рехабилитация на помещенията и фасада на ел. подстанцията. Пълният обем и видове строително-ремонтни работи ще бъдат посочени в подробна количествено-стойностна сметка, изготвена с работния проект за рехабилитация. Ремонтните работи включват: - подмяна на съществуващата разпределителна уредба средно напрежение - 20 кV в ел. подстанцията с комплектни разпределителни устройства (КРУ), елегазово изолирани (SF6) за закрит монтаж със степен на защита от прах и влага IP67. Ще се демонтират: маломаслени прекъсвачи, ножови разединители, стойки за предпазители, подпорни и преходни изолатори и шинна система. Демонтираните материали, да се предадат с приемо-предавателен протокол на Възложителя за съхранение. След което ще се извърши ремонт на помещението и монтаж на доставените КРУ. - възстановяване и привеждане в нормален експлоатационен вид на сградата на ел. подстанцията, както и рехабилитация на помещенията и фасадата на ел. подстанцията. Всички ремонтни работи да се извършат, съгласно изготвения Работен проект, утвърден от Възложителя при спазване изискванията на Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвидените работи за обекта включват: проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН - 20 kV, разположена на територията на „Обособена зона Русе-изток“. Обособена зона Русе-изток е част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, което е в интензивна експлоатация. Това обстоятелство, както и взаимосвързаносттта на дейностите, които следва да се изпълнят, така че да се гарантира качествено изпълнение и осигуряване безопасност при извършване на работите, предмет на поръчката, както и осигуряване непрекъсната работа на пристанището, не предполагат разделянето им на отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 270000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност и свободна конкуренция, изборът на изпълнител ще бъде осъществен посредством провеждане на процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Стоян Борисов Христов

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон ТП Пристанище Русе