Версия за печат

01158-2019-0017

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 05-05-7 от дата 14.05.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/293.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара – Бургас“ по обособени позиции: ОП 1: “СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център“ ОП 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет:„Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара – Бургас“ по обособени позиции: ОП 1: “СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център“ ОП 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център” Предмет на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара, в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на „Детски научен център“ и изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване за осъществяване дейностите в детският център. За осъществяване на строително-ремонтните дейности е изготвен технически инвестиционен проект съгласно изискванията на Наредба № 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти при спазване на действащите нормативни изисквания. Описание на строително-ремонти дейности, предмет на Обособена позиция №1 и естеството, обемът и изисквания за изпълнение на доставките, предмет на Обособена позиция № 2 са представени в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. Възложителят предоставя и изготвен интериорен проект. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка (в частност на съответната обособена позиция). Целта на обществената поръчка е изграждане на Детски научен център, в който ще бъдат извършвани дейности за жителите и посетителите на гр. Бургас, от всички възрасти стимулиращи интерес и вдъхновение за наука, технологии, инженерство и изкуство. Да се развие интегриран регионален туристически продукт, както и да се повиши популярността и достъпността на естествените и техническите науки и възможностите за кариерно развитие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 550000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обектът на обществената поръчка е „строителство ” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. а) от ЗОП. *Съгласно чл.11, ал.1 от ЗОП предвид, че предмета на обществената поръчка включва дейности с повече от един обект ( строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. а) от ЗОП и доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП ), то тя се възлага по реда приложим за обекта, който характеризира дейностите- основен предмет на поръчката, а именно „строителство”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивайло Стоянов Иванов-Съгласно Заповед № РД-09-35/ 09.04.2019 г. на Генералния директор на ДП "Пристанищна иннфраструктора"

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение "Пристанище Бургас"