Версия за печат

00030-2015-0025

BG-Силистра:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565537

BG325, Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Гергана Тодорова, България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@silistra.bg, Факс: 086 823343

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.silistra.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=283..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1673 от 16.10.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00030-2015-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра” по обособени позиции: 1 Месо и месни продукти; 2.Риба и рибни продукти; 3.Мляко и млечни продукти; 4.Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.; 5.Пресни плодове, зеленчуци и подправки; 6.Пакетирани стоки; 7.Хляб и хлебни изделия.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2016-014-Д от 14.03.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG325, Лъки сис ЕООД, ул. Харалампи Джамджиев №1, България 7500, Силистра, Тел.: 086 882562, E-mail: office@luckyss.com, Факс: 086 882562

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра, представляващи самостоятелно обособени позиции: №1 Месо и месни продукти; №5 Пресни плодове, зеленчуци и подправки

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
104999.7 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.01.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Чл.4, ал. 1 ; Преди промяната: Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер до 104 999, 70 (стои и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 70ст.) лева без ДДС, ДДС в размер на 20 999,94 (двадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 94ст.) лева или общо 125 999,64 (сто двадесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 64ст.) лева с ДДС, съгласно Ценови предложения за изпълнение и приложения към тях с попълнени единични цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – съответно Приложение №3 за обособена позиция № 1 и Приложение №4 за обособена позиция №5, неразделна част от този договор.По обособени позиции, както следва: За обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти” - до 54 999,70 (петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 70ст.) лева без ДДС или 65 999,64 (шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 64ст.) лева с ДДС; За обособена позиция № 5 „Пресни плодове, зеленчуци и подправки” - до 50 000,00 (петдесет хиляди) лева без ДДС или 60 000,00 (шестдесет хиляди) лева без ДДС. ; След промяната: Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер до 110 499,67 (сто и десет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 67ст.) лева без ДДС, ДДС в размер на 22 099,93 (двадесет и две хиляди деветдесет и девет лева и 93ст.) лева или общо 132 599,60 (сто тридесет и две хиляди петстотин деветдесет и девет лева и 60ст.) лева с ДДС, съгласно единични цени, посочени в приложение към настоящото споразумение.По обособени позиции, както следва: За обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти” - до 60 499,67 (шестдесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 67ст.) лева без ДДС или 72 599,60 (седемдесет и две хиляди петстотин деветдесет и девет лева и 60ст.) лева с ДДС; За обособена позиция № 5 „Пресни плодове, зеленчуци и подправки” - до 50 000,00 (петдесет хиляди) лева без ДДС или 60 000,00 (шестдесет хиляди) лева без ДДС. ; Правно основание: чл.116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
116629.88 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.05.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Силистра