Версия за печат

00049-2019-0007

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер ОП-181 от дата 13.05.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 812114467

BG341, Бургасбус ЕООД, ул.Индустриална 1, За: Кета Петрова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 988240, E-mail: burgas_bus@b-trust.org, Факс: 056 846763

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.burgasbus.info.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/burgasbus-221/proceduri-20-1-zop/a1-0004944.html.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно предмета на поръчката, разделянето на обособени позиции е невъзможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1267000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обекта на поръчката е доставка на стокои , които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на финансите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 5 от Закона на обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж Петко Димитров Драгнев

VIII.2) Длъжност

Управител