00368-2019-0003

BG-Главиница:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-01-304 от дата 13.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565380

BG325, Община Главиница, гр. Главиница, ул. Витоша 44, За: Донка Куртева, България 7630, Главиница, Тел.: 086 362040, E-mail: obshtina@glavinitsa.bg, Факс: 086 362060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.glavinitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-2-zop/a2-0004939.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект: „ПРИСТРОЙКА И РЕМОНТ НА СВАТБЕНА ЗАЛА В ГР.ГЛАВИНИЦА ( ПИ 15031.501.423)“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Във връзка с нуждите на Община Главиница за обособяване на по-голяма и съвременна зала за провеждане на тържества е необходимо да се ремонтира и разшири сградата на съществуващата сватбена зала, находяща се в УПИ VI-423, кв. 17 (ПИ № 15031.501.423), гр. Главиница. С изпълнение на проектиране, стоително-монтажни и ремонтни дейности и авторски надзор ще се изгради зала, отговаряща на съвременните композиционни, функционални и нормативни изисквания. Основната цел на поръчката е да се осигури модерна и отговаряща на нормативните изисквания сграда за провеждане на различни по вид граждански тържества. С реализиране дейностите по проекта съществуващата сграда ще се разшири и модернизира в резултат, на което гражданите на Община Главиница ще получат по-качествени услуги. Цел на проекта: 1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР на сградата; 2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството; 3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ; 4. Доказват се постигнатите показатели по изискванията на техническите паспорти Категорията на строежа по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" ЗУТ е първа група, пета категория.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. а) от ЗОП - проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от ЗОП. Дейностите, включени в обхвата на строителните работи не позволяват разделянето им и възлагането им, посредством обособени позиции и предполагат да бъдат изпълнени от един изпълнител в рамките на една обществена поръчка, без обособени позиции. Поръчката не се разделя на обособени позиции по целесъобразност, тъй като дейностите/видовете работи, предмет на поръчката, са идентични по своята същност и са в обем, позволяващ изпълнението им от един изпълнител в кратък срок. Дейностите от предмета на поръчката нямат разнороден характер, те са неделими, поради което е най–подходящо възлагането на поръчката на един изпълнител. Строителният обект е един и ще бъде открита една строителна площадка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 558333 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, както и стойностите на предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет, чиято обща стойност попада в прага по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Финансирането на дейностите ще се осъществи по реда на ПМС № 315/19.12.2018 г., изменено с ПМС № 73/05.04.2019 г. за одобряване на целеви допълнителни разходи и трансфери.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Неждет Джевдет Ниази

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Главиница