Версия за печат

00368-2019-0002

BG-Главиница:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

29. Ландшафтна архитектура...


Решение номер РД-01-305 от дата 13.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565380

BG325, Община Главиница, гр. Главиница, ул. Витоша 44, За: Донка Куртева, България 7630, Главиница, Тел.: 086 362040, E-mail: obshtina@glavinitsa.bg, Факс: 086 362060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.glavinitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-2-zop/a2-0004938.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул. ”Витоша” и ул. ”Оборище” в гр. Главиница, Подобект – „Прилежащи площи към Поликлиника, тротоари на ул. ”Оборище”, зелени площи и открит паркинг зад Читалище „Хр. Ботев”, в гр. Главиница”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Основната цел на поръчката е подобряване на градската среда, привлекателността на града и качеството на живот, безопасност на средата на обитаване, оптимизиране на комуникационните потоци и възможностите за социални контакти, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти, които са изпълнени на етапи. Подобряване на инфраструктурата, градската среда и необходимостта от открит паркинг за по-лесен достъп и паркиране в централната градска част. Потребностите на Възложителя произтичат от следните причини: • Необходимост от реконструкция на тротоарната настилка по ул. „Витоша“ от централната част до поликлиниката. • Благоустрояване на ПИ с идентификатор15031.501.472 и допълване на нови функции като се обособи нов открит паркинг, алеи, зелени площи, беседка и фитнес уреди на открито. Разширяване на площада и осигуряване на функционалната връзка с централната градска част В обхвата на поръчката се включват описаните по-долу дейности, както следва: Етап I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“; Етап II – Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности, съгласно одобрения инвестиционен проект и изпълнение на авторки надзор на обекта. Етап III- Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. а) от ЗОП - проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от ЗОП. Дейностите, включени в обхвата на строителните работи не позволяват разделянето им и възлагането им, посредством обособени позиции и предполагат да бъдат изпълнени от един изпълнител в рамките на една обществена поръчка, без обособени позиции. Поръчката не се разделя на обособени позиции по целесъобразност, тъй като дейностите/видовете работи, предмет на поръчката, са идентични по своята същност и са в обем, позволяващ изпълнението им от един изпълнител в кратък срок. Дейностите от предмета на поръчката нямат разнороден характер, те са неделими, поради което е най–подходящо възлагането на поръчката на един изпълнител. Строителният обект е един и ще бъде открита една строителна площадка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 191416.66 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, както и стойностите на предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет, чиято обща стойност попада в прага по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Финансирането на дейностите ще се осъществи по реда на ПМС № 315/19.12.2018 г. за одобряване на целеви допълнителни разходи и трансфери.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Неждет Джевдет Ниази

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Главиница