Версия за печат

00038-2019-0021

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер 45 от дата 08.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gabrovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/pryako-dogovaryane/551-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“ по части: Геодезия, Конструктивна, Хидротехническа, Машинно - технологична, Електрическа, План за безопасност и здраве по време на строително-монтажните работи (включително пожарна безопасност), План за организация и изпълнение на строителството и Обобщена (генерална) количествено – стойностна сметка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор за безвъзмездна помощ BG16M1OP002-4.004-0001-C01 „Рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“ от 13.02.2019 г. по ОПОС 2014-2020 г.”

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед естеството и предмета на обществената поръчка, услугата не може да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2544.2 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят има сключен и изпълнен Договор № 266-ИЕ-18/13.03.2018 г. със „СОНДЕКС“ ЕООД, ЕИК: 204329803 за изготвяне на работния проект за обекта на настоящата процедура по части: Геодезия, Конструктивна, Хидротехническа, Машинно - технологична, Електрическа, План за безопасност и здраве по време на строително-монтажните работи (включително пожарна безопасност), План за организация и изпълнение на строителството и Обобщена (генерална) количествено – стойностна сметка. Проектът е одобрен от Община Габрово на 04.06.2018г. За услугата са представени фактури № № 0000000024/13.03.2018г., 0000000028/10.05.2018г. и 0000000033/02.07.2018г. от „Сондекс“ ЕООД, които са разплатени. Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2, т. 9, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, Изпълнителят на работния проект е запазил авторското си право върху проекта. Предвид обстоятелството, че обект -„Рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“ е I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор по всички части на основание чл. 162 ал. 2 от ЗУТ. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на „СОНДЕКС“ ЕООД, ЕИК: 204329803 по отношение на инвестиционния работен проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на изпълнителя на инвестиционния проект. За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо избора на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката чрез пряко договаряне на същия изпълнител, осъществил проектирането.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, Възложителя няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, няма да изпраща и одобрява покана за участие. Съгласно чл. 65, ал. 2 договор ще се сключи след влизане на решението в сила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Таня Венкова Христова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Габрово