Версия за печат

01158-2018-0003

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна, пл. Славейков 1, За: Мая Казакова, България 9000, Варна, Тел.: 052 684613, E-mail: m.kazakova@bgports.bg, Факс: 052 655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/220.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 05-01 от 23.01.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2018-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за„Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна – Запад – II етап “. Видове дейности: • Геодезически заснемания на съществуващия терен; • Изкопни работи; • Изработване на стоманобетонов отводнителен канал по детайл; • Уплътняването на земното легло; • Заздравяване на земната основа; • Полагане на трошенокаменната настилка; • Полагане на бетонова настилка с дебелина 20 см с двойно армирана мрежа № 10 на карета 20/20 см, от бетон В 40, сулфатоустойчив, оформена в правоъгълни полета оградени с фуги. Армировката да е със стомана клас B 500. Бетонирането завършва с нарязване на фуги. Фугите се запълват с асфалтова паста.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 05.06.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ПРО АРМ ЕООД, гр. София, ул. „История Славянобългарска” 6,, България 1000, София, Тел.: 088 3343100, E-mail: office@proarm.bg, Факс: 02 9951059

Интернет адрес/и:

URL: https://proarm.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

През 2015 г. е изготвен работен проект за изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна-запад в съответствие с действащите нормативни документи. В него се предвижда възстановителните дейности да се изпълняват на няколко етапа. През 2016 г. при изпълнението на първия етап от строителството са изградени 8374 м2 стоманобетонови настилки и частично изграждане на Ел. и ВиК комуникации в зоната на новоизградената стоманобетонова настилка. Предмета на обществената поръчка е изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна – Запад – II етап, което включва: - изграждане на стоманобетонова настилка с приблизителна площ 25 000 м2; - доизграждане на Ел. и ВиК комуникации.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

154

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2590916.76 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.04.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2590824.59 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Начало на СМР – 9.08.2018 г. съгласно Акт образец 2А. С протокол от 14.08.2018 г., срока за изпълнение е спрян, подновен е на 20-09-2018 г. На 01.10.2018 г. с протокол срока за изпълнение е спрян и с протокол от 08.10.2018 г. отново е подновен. С протокол от 06.02.2019 г. са признати 23 календарни дни поради лоши метеорологични условия, съгласно справка от НИМХ - Варна. На 14.03.2019 г. договора е спрян и е подновен на 12.04.2019 г., съгласно протоколи.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

08.05.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Забуртов, чрез Димитър Руменов Николов, съгласно Заповед № РД--09-61/21.08.2017 г.
VII.2)
Длъжност: Директор клон ТП Пристанище Варна