Версия за печат

00510-2019-0007

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1002-184 от дата 07.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG33, Община Девня, гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, За: Донка Йорданова - зам. кмет, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnъa.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/festival-marcianopol-2019.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по организиране на фестивал "Марцианопол - животът в древния град"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Целта на поръчката е да се избере изпълнител, който ще организира четвъртото издание на фестивала "Марцианопол - животът в древния град", който ще се проведе на 8 и 9 юни 2019г. в Античния Амфитеатър в град Девня. Изпълнителят следва да осигури пълна логистика на събитието.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е единен и е невъзможно разделянето му на отделни предмети без от това да произтекат сериозни затруднения в организацията и провеждането на събитието. Наложила се е практиката един изпълнител да осигурява цялостното провеждане на фестивалното събитие и да отговаря пред възложителя за точното изпълнение на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата на пряко договаряне с предмет: „Организиране и провеждане на празници и културни събития от културния календар на Община Девня през 2019г.“, се открива на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 (CPV код 79953000-9 Услуги по организиране на фестивали и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 – от 70 000 лева до 1 000 000 лева без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

“ВИКО 99” ЕООД, ЕИК 130533368, гр. София 1614, район Овча Купел, ул. Гръстниче № 30 “КЪТ АУТ” ЕООД, ЕИК 201704073, гр. Варна 9020, район Младост, жк Младост, бл. 147, вх. 5, ет. 1, ап. 56 “СИС ПРОДЖЕКТ” ООД, ЕИК 131138783, гр. Варна 9009, бул. Сливница № 189

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № 1002-327/09.08.2016г. на Кмета на Община Девня