00533-2019-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер З - 354 от дата 03.05.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121023551

BG411, Летище София ЕАД, бул. Христофор Колумб №1, За: инж. Елена Ружева; инж. Сергей Куновски, България 1540, София, Тел.: 02 9372566;02 9372631, E-mail: public@sofia-airport.bg, Факс: 02 9372010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sofia-airport.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://sofia-airport.bg/профил-на-купувача/процедури-по-зоп/избор-на-консултант-за-изготвяне-на.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите и избор на строителен надзор при изпълнение на строително-ремонтните/монтажни работи за обект „Изготвяне на проект за ремонт на наземното осветление на летателното поле и вертикална светлинна маркировка на летище София за привеждането му в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 139/2014 на комисията от 12 февруари 2014 година, както и изпълнение на строително – ремонтните/монтажни работи по изпълнение на проекта“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Пълният обхват на предмета на поръчката включва: 1.Комплексен доклад за оценка съответствието на проекта; 2.Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи по проекта. Обхватът на дейностите по всеки един от етапите на изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката включва две основни задачи - Комплексен доклад за оценка съответствието на проекта и извършване на строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи. В конкретния случай не е приложимо разделянето на поръчката на обособени позиции, тъй като всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделянето на обособени позиции и изпълнението им от различни изпълнители, биха довели до затруднения при извършване на строителния процес. Целесъобразно в случая е: изпълнителят, изготвил оценката за съответствие на проекта, познавайки подробно проектната разработка, да участва активно в процеса на разрешаване на строителството, извършване и приемане на строителните работи и въвеждане на обекта в експлоатация. Това гарантира отговорно, качествено и експедитивно изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, както и поемане на отговорност за всеки етап от изпълнението на поръчката и извършване на необходимите действия по време на гаранционния срок на строителния обект, в случай че се налагат такива.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 29166.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владимир Харалампиев Рапонджиев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор