Версия за печат

01158-2019-0015

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 05-05-5 от дата 02.05.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Клон-Териториално поделение Пристанище Бургас към ДП Пристанищна инфраструктура, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Преоборудване на ТП „Фар” и ТП „Магазия 1” – ниско и средно напрежение, Пристанище Бургас”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е преоборудването на ТП „Фар” и на ТП „Магазия 1” – подмяна на съоръжения ниско напрежение /НН/. ТП ,,Фар” е ситуиран в източната част на ПИ 07079.618.1019, в масивна стоманобетонова постройка. Построен е през 1970 година. Захранен е с два броя кабели 20 kV. Трафомашините са два броя – маслени с мощност 1000 kVA. Трафопостът захранва с ниско напрежение ,,Яхт клуб”, ,,Ресторант Морска Гара”, „Терминал Морска гара”, ,,Трафик кула”, ,,Кейови ел табла”, ,,Халета – Яхт клуб”, ,,Районно осветление”, „Зелен фар” , канално помпени станции, осветителни кули. ТП „Магазия 1” е разположен в южната част на сграда „Магазия 1”. Захранен е с два броя кабели 20 kV. Трафомашините са два броя – маслени с мощност 630 kVA. Трафопостът захранва с ниско напрежение част от сградата на „Магазия 1”, ,,Кейови ел табла” и районно осветление. В следствие на продължителната експлоатация има значително износване на монтираните прекъсвачи. Използваните измервателни уреди са стар тип. Комутационните съоръжения са остарели физически, износени са от дългогодишната употреба и са претърпели множество аварийни ремонти през годините. Строително - монтажните работи, които е необходимо да се извършат от Изпълнителя са: - демонтаж на съществуващите ел. табла НН и монтаж на нови ел. табла – поради промяна предназначението на терминала и подобряване на енергийната му ефективност; - монтаж на прекъсвачи с лят корпус от 100А до 630А; - монтаж на товаров разединител 1600А; - монтаж на нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена по схема; - монтаж на електромери - монофазни и трифазни за директно и индиректно свързване; - монтаж на токови трансформатори от 100А до 1500А; - полагане на кабели СВТ - с за НН до 4х95 мм2 вкл.; - монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35 мм; - монтаж на кабелни връзки с кабелни обувки до 4х250 мм2; - отсъединяване на кабел до 240 мм2 от съоръжение; - монтаж на метални лавици и скара; - изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали; - полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 мм2 вкл. и свързването му към съоръжение с кабелни обувки; - свързване на единичен проводник или кабел до 240 мм2 към съоръжение с V клема; - монтаж на разпределително табло НН (по схема); - монтаж на модул съединителен (шиносъединител) към разпределително табло НН; - демонтаж на единични алуминиеви шини (за трифазна система); - демонтаж на разпределително табло НН; - пробиване на бетонови стени и огнеустойчиви прегради - отвор 20/20 см. Демонтажните и монтажни работи в действащите съоръжения се извършват след пълно изключване на напрежението (съгласувано с потребителите). Изпълняват се следните технически мероприятия: - изключване на напрежението; - окачване на табели и ограждения на работното място; - проверка за отсъствие на напрежение; - поставяне на преносими заземления там, където е необходимо.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Целта на обществената поръчка е преоборудването на ТП Фар и ТП Магазия. Демонтират се остарелите съоръжения и се доставят и монтират нови. Предвидения срок за изпълнение, координацията при изпълнение и взаимосвързаността на дейностите, които следва да се изпълнят, така че да не се нарушава нормалната работа на потребителите на електроенергия захранвани от този трафопост, гарантирането на качествено изпълнение и осигуряване на безопасност при извършването на СМР, не предполагат разделянето им на отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 60000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е до 60000лв. В структурата на ДП ПИ през последните 12 месеца са възложени две обществени поръчки със сходен предмет на обща стойност 721311,78 лв. без ДДС. Съгласно чл.18, ал.1, т.12, чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП във връзка с чл.21 ал.3 от ЗОП настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез "публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10 - дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивайло Стоянов Иванов

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас, Съгласно Заповед № РД-09-15/ 08.02.2019