Версия за печат

01158-2019-0014

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

19. Корабно инженерство - корабостроене, корабоводене, корабни машини и механизми


Решение номер 05-05-6 от дата 02.05.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Кирил Коев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bgports.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/292.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА КАТЕР ЗА РЕМОНТНИ РАБОТИ, ПОДМЯНА И ДОКУВАНЕ НА БУЙОВЕ, ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката предвижда доставката на един брой специализиран мореходен оборудван катер за наблюдение и обслужване на средствата за навигационно осигуряване - морските и канални буйове с район на действие от на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница, проектиран и построен в съответствие с настоящата Техническа спецификация на Възложителя. Корабът ще оперира в пристанищни, рейдови и крайбрежни зони на Черно море, с отдалеченост на плаване до 20 морски мили от безопасно убежище и съгласно Разпореждане № 68 на ИА „Морска Администрация“ се определя в район II за плаване. Корабът трябва да е напълно оборудван и пригоден за извършване на наблюдение и обслужване на средствата за навигационно осигуряване - морските и канални буйове в акваториите на пристанищата за обществен транспорт и каналите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката предвижда доставката на един брой специализиран мореходен оборудван катер за наблюдение и обслужване на средствата за навигационно осигуряване - морските и канални буйове в акваториите на пристанищата за обществен транспорт и каналите моторен кораб, поради което поръчката не може да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 700000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозна стойност на поръчката е до 700 000,00 лв. без ДДС и на основание чл.20, ал.2,т. 2 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е чрез „публично състезание”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивайло Стоянов Иванов, съгласно Заповед № РД-09-31/22.03.2019 г.

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас