Версия за печат

00074-2019-0003

BG-Белослав:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 49 от дата 30.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103600001

BG33, Белфери ЕООД, ул.Цар Симеон Велики 23, За: Иван Томов- управител Юлияна Рачева, България 9178, Белослав, Тел.: 0885 851932, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.belferi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/belferi-504/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво с 0,001% S -ЕВРО 5 , с код по CPV 09134200-9 за нуждите на м/ф"Белослав" и м/к"Белла".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.Доставка на дизелово гориво с 0,001% S -ЕВРО 5 , 10 ppm, с код по CPV 09134200-9 за нуждите на м/ф"Белослав" и м/к"Белла". Горивото е необходимо за нормална експлоатация на моторен ферибот "Белослав" и моторен кораб "Белла" , които обслужват потока от пешеходци и моторни превозни средства , между двата бряга на плавателен Канал №2. 2.Прогнозно количество за две година: 200 000 л. + 5% (двеста хиляди литра). 3. Количеството е прогнозно и Купувачът /Възложител/ не е задължен за заяви и закупи цялото договорено количество. 4.Срок за изпълнение на всяка отделна доставка: до 10 /десет/ дни след подадена заявка от Купувача /Възложител/. Доставката се извършва в дните на планова профилактика на м/ф "Белослав" в часовете от 9:00 - 14:00 часа. 5.Гаранция и обезпечения /гаранционен депозит/ относно изпълнението на Договора за покупко-продажба: Продавачът внася гаранция за изпълнение в размер на 1% /един процент/ от стойността на борсовия договор без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 1. Парична сума – внася се по банкова сметка на „Българска Стокова Борса” АД. 2. Банкова гаранция; 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Продавача. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима, в полза на „БЕЛФЕРИ” ЕООД, със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере да представи гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания: застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 1% (един процент) от цената на договора без ДДС; застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на „БЕЛФЕРИ” ЕООД; застрахователната премия трябва да е платима еднократно; със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след срока на изпълнение на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно предмета на поръчката разделянето на отделни позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 343200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, публичните възложители могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерския съвет с ПМС № 191/2016 г.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП не се прилагат разпоредбите на чл.64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие не се изпраща.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на сесии на "Българска стокова борса" АД и при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Договорът за доставката се сключва по реда на ЗСБТ, чрез борсов посредник на основание сключен договор за борсово посредничество.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл.197 , ал.1 ,т.5 от Закона за обществени поръчки. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл.18, ал.1,т.8 -10 и 13 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Михайлов Томов

VIII.2) Длъжност

Управител