00510-2019-0006

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 1002-173 от дата 24.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000096345

BG331, Община Девня, бул. Съединение 78, За: инж. Нели Павлова, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по косене на тревни площи на територията на Община Девня

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности: Косене на тревни площи – зелени площи в населените места и терени залесени с горски видове насаждения; Събиране на окосената трева Обекти: Тревни площи в населените места – гр.Девня, с.Кипра и с.Падина, при необходимост и извън населените места – приблизителна площ за косене: около 600 дка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е единен и неделим, като поради голямата разлика в площите подлежащи на обработване в различните населени места е икономически необосновано разделянето на предмета на териториален принцип между населените места в общината.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 125000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура по провеждане на публично състезание се организира и провежда на основание чл. 178, ал. 1, чл. 18, ал. 1, т.12, вр. чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с оглед размера на прогнозната й стойност. На основание чл. 178, ал. 4 от ЗОП поради възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на настоящата поръчка, и невъзможност за спазване на срока по чл. 178, ал. 2, Възложителят определя по-кратък срок за получаване на оферти. Спешното възлагане е продиктувано от следните обстоятелства: Съгласно Доклад вх. № Вх.Z-31/11.04.2019г. от Началник сектор „Екология и чистота“ при Община Девня, се установява, че към настоящия момент е налице необходимост от стартиране на дейности по косене на общински тревни площи. С Предписание изх. № ЗП-02-1/07.01.2019г. от РЗИ е предписано на Кмета на община Девня да предприеме и изпълни спешни превантивни мерки за извършване възможно най-рано на деинсекционни обработки по отношение на комарните популации на територията на общината. Навременно приложените мерки са необходими за ограничаване и намаляване възможността за предаване на инфекции, като за постигане на оптимален резултат от дезинсектиционната обработка е необходимо тревните площи да бъдат спешно окосени. Съгласно Доклад вх. № Вх.Z-32/17.04.2019г. от Главен експерти при отдел ЕЧОИ при Община Девня, се установява, че с Писмо изх. № 03-197-2/29.03.2019г. РЗИ – Варна е информирало Кмета на община Девня да предприеме спешни превантивни мерки за извършване възможно най-рано на дезинсекционни обработки по отношение на кърлежовите популации на територията на общината. Предвид очакваното сезонно нарастване на кърлежовите популации и факта, че кърлежите са преносители на редица трансмисивни инфекции, за унищожаването им е необходимо организиране и провеждане на дезакаризационни обработки на тревните площи, като същите се поддържат чисти и периодично се окосяват. Същевременно дезакаризационните обработки на обрасли тревни площи ще бъде неефективно. За целта е необходимо предприемане на спешни действия за провеждане на процедура за избор на изпълнител за косене на тревните площи на територията на община Девня.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл.7, ал. 1 ЗОП със Заповед № 1002-327/09.08.2016г. на Кмета на Община Девня