Версия за печат

00105-2019-0013

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 37-00-31 от дата 15.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695228

BG411, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов 2, За: Веселина Баева, България 1113, София, Тел.: 02 9482978, E-mail: vesselina.baeva@mfa.bg, Факс: 02 9483078

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mfa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mfa.bg/bg/zop/2016/7191.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Външна политика


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект: „Ремонт на отоплителна инсталация, включително подмяна на отоплителните тела в сградата на Министерство на външните работи (МВнР), без да се засягат съществуващите абонатни станции.“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните части: - Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение); - Конструктивна (становище); - ОВКИ-подмяна на съществуващата отоплителна инсталация, без да се засягат съществуващите абонатни станции; - Електрическа-по необходимост, по задание от част ОВКИ; - ВиК- по необходимост, по задание от част ОВКИ - ПБ; - План за Безопасност и Здраве; - ПУСО; - Сметна документация; Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения и съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект. Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Горните дейности са подробно описани в Документацията (одобрена от възложителя и Техническата спецификация (приложение № 1 неразделна час от нея).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не включва обособени позиции. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: Дейностите, включени в обхвата на поръчката се отнасят за един обект и са взаимосвързани помежду си. Естеството на строителството, предмет на поръчката, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, което безспорно дава възможност обществената поръчка да бъде проведена чрез публично състезание, без обособени позиции, което няма да доведе до ограничаване на конкуренцията и нарушаване на основните принципи на ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1300000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В случая прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 300 000 лева без ДДС и е под прага, определен с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради което същата следва да бъде проведена процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка. Провеждането на публично състезание гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят обявява настоящата процедура при условията на чл. 114 от ЗОП (обществена поръчка „под условие“). Договорът за обществена поръчка се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител представи определената гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Веселина Христова Баева

VIII.2) Длъжност

Главен юрисконсулт при дирекция УСиМТО, упълномощен Възложител съгласно заповед N 95-00-298/ 12.04.2019 г. на министъра на външните работи