Версия за печат

02538-2019-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер ОПИ-435 от дата 15.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/dostavka-na-komputyrno-oborudvane-za-nujdite-n-160.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”; Обособена позиция № 2 - „Доставка на TEMPEST компютърни конфигурации и TEMPEST принтери“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката има за цел да осигури доставка на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на Прокуратурата на Република България, разделено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”; Обособена позиция № 2 - „Доставка на TEMPEST компютърни конфигурации и TEMPEST принтери“. По отношение на обособена позиция № 2, поръчката има за цел да се доставят 1 (една) компютърна конфигурация и 1 (един) принтер, отговарящи на TEMPEST стандарт SDIP-27 Level A, 1 (един) брой слушалки TEMPEST стандарт SDIP-27 Level A, 8 (осем) компютърни конфигурации и 8 (осем) принтера, отговарящи на TEMPEST стандарт SDIP-27 Level В, 8 (осем) броя слушалки TEMPEST стандарт SDIP-27 Level В и 2 (два) броя USB порт адаптер TEMPEST стандарт SDIP-27 Level A за обезпечаване нуждите на част от организационните единици от състава на ПРБ, с цел изпълнение на изискванията по отношение на комуникационните и информационните системи (КИС), в които се обработва класифицирана информация. Обособена позиция № 1: 1. 1 Рециклиран компютър с монитор-900 бр. ; 2. Компютърен монитор-50 бр.; 3.Преносим компютър-25 бр.; 4.Принтер-350 бр.; 5.Мастиленоструен принтер-2 бр.; 6.1.Настолен скенер-350 бр.; 6.2.Мини скенер-10 бр.; 7.1.SSD диск – 1100 бр.; 7.2.Компютърно захранване – 50 бр. 7.3.Компютърен ъпгрейд - 100 бр.; 7.4.SATA диск-20 бр.; 7.5.SSD диск-12 бр.; 7.6.Адаптер M.2-8 бр.;8.1.USB флаш памет-10 бр.;8.2.Дискове DVD – R-200 бр.; 8.3.Компакт дискове CD-R -300 бр.; 8.4.Дискове Bluе-ray-20 бр.; 8.5.Кутийка за CD/DVD-100 бр.; 8.6.USB Мишка-50 бр.; 8.7.USB Клавиатура-40 бр.; 8.8.Компакт дискове CD-R, Printable-50 бр.; 8.9.Дискове DVD – R-50 бр.; 9.1.Комутатор 8p-20 бр.; 9.2.Сървърна RAM памет-24 бр.; 9.3.Сървърен диск NVMe – VMWare 1,6 TB-6 бр.; 10.Сървър за справки-1 бр.; 11.NAS сървър-15 бр.; 12. Мрежов комутатор-5 бр.; 13.Рутер за РП-130 бр.;14.Маршрутизатор Тип 1-1 бр.; 15.Маршрутизатор Тип 2-4 бр.; 16.Маршрутизатор Тип 3-11 бр.Обособена позиция № 2: 1.TEMPEST SDIP-27 Level A компютърна конфигурация, включваща компютър, монитор, мишка, клавиатура и USB Enclosure/порт адаптер-1 бр.; 2.TEMPEST SDIP-27 Level A принтер-1 бр.; 3.Слушалки SDIP-27 Level A-1 бр. 4.TEMPEST SDIP-27 Level В компютърна конфигурация, включваща компютър, монитор, мишка, клавиатура и USB Enclosure/порт адаптер -8 бр.; 5.TEMPEST SDIP-27 Level В принтер-8 бр.; 6.Слушалки SDIP-27 Level В 8 бр.; 7.USB Enclosure/порт адаптер TEMPEST SDIP-27 Level A-2 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1112828 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност равна или по-висока от 280 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящият случай прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1112828 лв. (един милион сто и дванадесет хиляди и осемстотин двадесет и осем лева) без вкл. ДДС. Предвид факта, че прогнозната стойност надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП е необходимо провеждането на открита процедура. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, респ. публичността при разходването на публични средства и средства, представени от европейските фондове и програми. С цел да се осигури максимална публичност, респ. да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Пенка Костова Богданова

VIII.2) Длъжност

Заместник на главния прокурор при ВКП,определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-113/02.04.2019 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България