Версия за печат

02711-2019-0097

BG-гр. Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

39. Право


Решение номер 15 от дата 12.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Държавно ловно стопанство Черни Лом гр.Попово Териториално поделение на Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, гр. Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/probsl/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: държавно ловно стопанство

I.3) Основна дейност

Друг: дърводобив и дивечовъдство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП Държавно ловно стопанство "Черни Лом" гр.Попово за срока от една година считано от датата на сключване на договор"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП „Държавно ловно стопанство Черни Лом“ гр. Попово за срока от една година считано от датата на сключване на договор"

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА НЕ Е РАЗДЕЛЕНА НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугата попада в обхвата разпоредбита на чл.182, ал.1,т.5 от ЗОП, приложение №2

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Адвокатско дружество " Иванова - Табаков" - Шуменска адвокатска колегия - гр. Шумен ул. Съединение №68, ап.20 адв. Евгени Ганев Гандев - Шуменска адвокатска колегия - гр. Шумен ул. Добри Войников №9-13, кантора №19 адв. Григор Борисов Григоров - Шуменска адвокатска колегия - гград: гр. Шумен; ул Димитър Благоев 7, ет. 2, офис. 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Доказателствата по чл.132 от ППЗОП са посочни в документите публикувани в елктронния безплатен публичен регистър на СИДП ДП Шумен с посочен линк в графата Адрес на профила на купувача на настоящото решение (URL)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДЛС Черни Лом