Версия за печат

02711-2019-0095

BG-Омуртаг:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 187 от дата 09.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120183

BG334, Държавно горско стопнакво Омуртаг - ТП на СИДП ДП - гр. Шумен, ул. Г.С. Раковски № 21, За: инж. П. Попова-Добрева, България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 62154, E-mail: dgs.omurtag@dpshumen.bg, Факс: 0605 63581

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsomurtag.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsomurtag.sidp.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: съгл. чл. 165, чл.173 и чл.174 от ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на боя, спрей, разредител и други за маркиране, необходими за нуждите на ТП ДГС „Омуртаг” гр. Омуртаг за 2019 година”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на боя, спрей, разредител и други за маркиране, необходими за нуждите на ТП ДГС „Омуртаг” гр. Омуртаг за 2019 година”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Харектера на доставката не позволява, същата да бъде на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 77200 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ТП посочени съгласно т. 5 на Раздел I "Доставки" на Приложение 1 към Заповед 549/21.12.2018 г. на Директора на СИДП ДП Шумен;


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Попада в обхвата разпоредбита на чл.182, ал.1,т.2 от ЗОП,

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Елтех" ООД, 6400 гр. Димитровград, бул. "Димитър Благоев" №1 представлявано от Кирил Савов

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Доказателствата по чл.132 от ППЗОП са посочни в документите публикувани в елктронния безплатен публичен регистър на ДГС Омуртаг - ТП на СИДП ДП Шумен с посочен линк в графата Адрес на профила на купувача на настоящото решение (URL)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Огнянов Николов

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГС Омуртаг - ТП на СИДП ДП - гр. Шумен