Версия за печат

03226-2019-0001

BG-Петрич:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1 от дата 09.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000012561

BG413, Директор на Първо основно училище /ОУ/Кочо Мавродиев – гр. Петрич, ул. Тракия № 1, За: Запрян Атансов Кандиларов, България 2850, Петрич, Тел.: 00359 876840409, E-mail: kochomavrodiev@abv.bg, Факс: 00359 876840409

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kochomavrodiev.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/kocho-mavrodiev-1136/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по обект: „Пристройка за класни стаи и занималня към ОУ „Кочо Мавродиев” в УПИ I, кв.156А, гр.Петрич

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработи инвестиционен проект за пристройка за класни стаи и занималня към ОУ „Кочо Мавродиев, да се изпълнят необходимите строително – монтажни работи за реализация на проекта и да бъде упражнен ефективен авторски надзор по време на строителството. Поръчката включва в обхвата си следните три дейности: 1. Проектиране; 2. Извършване на СМР; 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството. Избраният изпълнител следва да извърши гореописаните дейности по отношение на строежа – предмет на поръчката. Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са: 1. Изработен инвестиционен проект във фаза Работен проект; 2. Качествено и законосъобразно извършени строително – монтажни работи 3. Осъществен авторски надзор Подробно видовете дейности и изискванията към тях са описани в Техническата спецификация към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1 изречение второ от ЗОП Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на поръчката да се изпълнява от един изпълнител. Настоящата поръчка е за инженеринг - т.е.проектирането и изпълнението на строителството (в т.ч. и упражняването на авторския надор) ще се възлагат с един договор, на един изпълнител. Целта е да се осигури бързина и оптимална съгласуваност при изпълнение на проектирането и строителството, тъй като при инженеринга се спестява време, като не се провеждат отделни процедури за избор на проектант за изработване на инвестиционния проект и за упражняване на авторски надзор по време на строителството, и за избор на строител, което е от изключителна важност при възникналите обстоятелства. Технологично предвидените за изпълнени дейности се изпълняват на един строеж. Евентуално разделяне изпълнението на строително-монтажни работи по изграждане на пристройка за класни стаи и занималня към ОУ „Кочо Мавродиев в отделни обособени позиции би довело до опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, поради необходимостта от сложна координация между отделни изпълнители. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би могло да доведе до различно начало на изпълнението на отделните обособени позиции, а оттам и до възможни разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане на изпълнение на строителството и разделяне на отговорностите по договора.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 511666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета, Раздел I и II от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез провеждане на процедура „Публично състезание“. Прогнозната стойност на настоящата поръчка не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката. Предвид посоченото обстоятелство и предвид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и на основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 176 от ЗОП, безспорно е налице законова възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Максималната прогнозната стойност на обществената поръчка е 511 666,67 лв. (петстотин и единадесет хиляди шестотин шестедест и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС. Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката се формира от прогнозните стойности на отделните дейности както следва: - Цена за изработване на инвестиционния проект в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева) без ДДС; - Цена за изпълнение на строително – монтажните работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект в размер на 501 666,67 лв. (петстотин и една хиляди шестотин шестедесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС; - Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на 2 000 (две хиляди) лева без ДДС. В своето ценово предложение – Образец № 4 всеки участник следва да предложи обща цена, формирана като сбор от предложените цени за всяка една от дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, в която цена се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническите спецификации. ВАЖНО: Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната стойност за обществената поръчка, или цена за дейност от предмета на поръчката, надхвърляща прогнозната стойност за тази дейност, ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата. Определената от възложителя прогнозна стойност е максимална.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Аспарух Андонов Въчков

VIII.2) Длъжност

Директор на Първо основно училище /ОУ/Кочо Мавродиев – гр. Петрич