Версия за печат

00496-2019-0031

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 17-РД04-0162 от дата 08.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1210150560161

BG324, Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Разград, ул. Княз Борис №72, За: Татяна Аврамова Костова, България 7200, Разград, Тел.: 084 660267, E-mail: razgrad-rdsp@asp.government.bg, Факс: 084 660267

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.asp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2425&_pprocou_WAR_asp_delta=10.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Разград и ДСП на територията на област Разград.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Разград и ДСП на територията на област Разград, включващи следните дейности: 1.Зареждане, респ. рециклиране на тонер касетите за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства, подробно индивидуализирани в Списък - Приложение №7, включващо следното: - отстраняване на остатъчния тонер; - почистване на компонентите на касетата; - контрол на електрическите контакти в касетите; - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива; - зареждане с тонер; - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница; 2.Съпътстващи услуги, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: - Консултации, мнения и препоръки, относно честотата на зареждане на тонер касети и други компоненти и части в касетите за осигуряване на качествен печат; - Гаранция за работоспособността на заредената тонер касета, изразена в брой отпечатани листа при запълване от 5 %.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка и финансова рамка не предпоставят разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3125 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметния обхват, родовата същност на услугата и индикативната финансова рамка на потребностите на Възложителя предпоставят избор на публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196 и сл. от ЗОП - жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Татява Аврамова Костова

VIII.2) Длъжност

Директор на РДСП - Разград и упълномощено лице по чл.7 от ЗОП, съгл. Пълномощно №РД05-0051/25.02.2019г. на Изпълнителния директор на АСП