Версия за печат

00169-2019-0010

BG-Ловеч:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 024 от дата 03.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291591

BG315, Община Ловеч, ул. Търговска №22, За: Таня Иванова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: lovechrsk@gmail.com, Факс: 068 688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://ezop.uslugi.io/public/obshtina_lovech#247.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: Местно самоуправление


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Актуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Актуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“ и по-конкретно да се актуализира количествено-стойностната сметка и да се изработят детайли за отводняване на зоната около югозападен изход/вход ЖП подлез, гр. Ловеч. Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договора за обществена поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на обществената поръчка включва aктуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“ и по-конкретно да се актуализира количествено-стойностната сметка и да се изработят детайли за отводняване на зоната около югозападен изход/вход ЖП подлез, гр. Ловеч. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че услугата по актуализация на инвестиционния проект ще бъде извършвана по отношение на един обект със систематично чрез систематично свързани дейности, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №148 от 15.10.2015 г. е открита обществена поръчка в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки под № 00169-2015-0031 от кмета на Община Ловеч в качеството си на Възложител - откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е с предмет: „Изработване на работен инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“. На 20.04.2016 г. с Решение №026 кмета на Община Ловеч е определил за изпълнител на поръчката „АКВАПАРТНЬОР“ ЕООД. Сключен е Договор №ДВ-575 от 30.05.2016 г., който е изпълнен в срок - до 28.06.2017 г., като това е отразено в Обявление за приключване на договор за обществена поръчка под номер 793794, публикувано в РОП на 29.06.2017 г. Към днешна дата е необходимо да се направи актуализация на инвестиционния проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“ и по-конкретно да се актуализира количествено-стойностната сметка и да се изработят детайли за отводняване на зоната около югозападен изход/вход ЖП подлез, гр. Ловеч. Проектната разработка трябва да обхване ВиК мрежата на гр. Ловеч в район със следните граници: - ул. „Стара планина“ – ОТ 276 – 265 – 266 – 259 – ОТ 258; - ул. „акад. Иван Урумов“ – ОТ 90 – 264 – ОТ 266; - ул. „пастор Стефан Генев“ – ОТ 267 –ОТ 265; - ул. „проф. д-р Стефан Ватев“ – ОТ 275 – ОТ 276. Предвидено е в чл. 7 от Договор №ДВ-575/30.05.2016 г. и в Документацията на първоначалната обществена поръчка на стр. 3 следното: „Изпълнителят поема ангажимент при покана от страна на Възложителя да сключи договор за упражняване на авторски надзор и да участва в приемателни комисии и извърши актуализация, доработки и поправки на определени части от проекта при необходимост.“ Предвид горепосоченото, сключването на договор за извършване на авторски надзор е неизменно свързано и с одобрени инвестиционни проекти №60/09.06.2017 г. и №61/12.06.2017 г. за „Реконструкция на ВиК мрежа в ЖК „Младост“, гр. Ловеч” – Водопровод и канализация, въз основа на които са издадени Разрешения за строеж №54/15.06.2017 г. и №58/21.06.2017 г. от главния архитект на Община Ловеч. С оглед ненакърняването на авторските права, гореспоменатият изпълнител следва да бъде поканен за провеждане на процедура на договаряне по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“от ЗОП във връзка с чл. 64-67 от ППЗОП. Изпълнението предмета на настоящата поръчка ще позволи успешното реализиране на инвестиционните намерения. Обстоятелството, посочено по-горе, от своя страна води неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката чрез договаряне без предварително обявление. Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договора за обществена поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. Настоящата процедура на договаряне без предварително обявление е с предмет: Актуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 2 200,00 (словом: две хиляди и двеста) лева без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"АКВАПАРТНЬОР" ЕООД, ЕИК 130367512, гр. София 1606, район Красно село, ул.„Дамян Груев“ № 58, тел.02/952 05 76, факс: 02/952 39 26, e-mail: aquapartner@aquapartner.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 148 от 15.10.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00169-2015-0031

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договора за обществена поръчка ще бъде сключен след влизане на решението за откриване на процедурата.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Корнелия Добрева Маринова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ловеч