Версия за печат

00056-2019-0007

BG-Харманли:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер РД-ЗОП-25 от дата 02.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000903939

BG422, Община Харманли-Кмет, пл.Възраждане, За: Таня Станкова, България 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли“, разпределени по групи,както следва: І група : хляб, хлебни и тестени изделия, брашно и др.-38050 кг/бр.; ІІ група: закуски, тестени изделия и др.-700 бр.; ІІІ група: мляко, млечни произведения и др.-27050 л/кг./бр.; ІV група: месо, месни произведения и др.-157130кг./бр.; V група: захар, захарни изделия и сладкарски изделия и др.-10900 кг./бр.; VІ група: олио, оцет, варива, подправки и др.-20800 кг/л./бр.; VІІ група:плодове и зеленчуци-пресни и консервирани и др.-49 750кг./бр. Посочените количества са ориентировъчни/прогнозни, според нуждите на Възложителя и не са предмет на договора.Възложителят си запазва правото да ги променя според нуждите си.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции, поради необходимостта всички стоки, обект на поръчката да бъдат доставени при едни и същи срокове и условия. Стоките, обект на доставка, са еднородни – хранителни продуки. Едновременно с това не са заложени изисквания към участниците да са производители на всички или някои от доставяните стоки/продукти, съответно неразделянето на поръчката на позиции няма да доведе до нарушаване на конкуренцията или ограничаване на участието на лица. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции гарантира и постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от нереализиране на всички артикули, включени в предмета на обществената поръчка. Предвид обстоятелството, че всички стоки, обект на доставка, са необходими на възложителя за приготвяне на храна за нуждите на потребителите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли , то разделянето на поръчката на позиции ще създаде реален риск от сключване на договор за възлагане само за някои от хранителните продукти, което поради еднаквото предназначение на всички стоки – за приготвяне на готова храна, ще доведе до невъзможност да се организира пълноценно хранене на потребителите на ДСП гр.Харманли. Посочената връзка между хранителните продукти, обект на доставка, наред с обстоятелството, че представляват стоки от един вид – хранителни продукти, обосновава целесъобразност на провеждане на обществената поръчка без разделянето й на обособени позиции. Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без обособяване на позиции е да се постигне оптимален процес на управление на цялата поръчка и един отговорен контрагент /едно юридическо лице или няколко юридически или физически лица, обединени в консорциум/ за да се изпълняват дейностите в пълен обем.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 386026.5 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на основание чл. 73, ал. 1 по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при отчитане на прогнозната стойност на настоящата поръчка и вземайки предвид възложените от Община Харманли и предстоящите за възлагане поръчки със сходен или идентичен предмет.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Иванова Киркова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Харманли