00105-2019-0009

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 37-00-24 от дата 29.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695228

BG411, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов 2, За: Станислава Костова, България 1113, София, Тел.: 02 9482910, E-mail: stanislava.kostova@mfa.bg, Факс: 02 9483078

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mfa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mfa.bg/bg/zop/2016/7193.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Външна политика


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект: „Ремонт, подмяна на повредени участъци, цялостно почистване и импрегниране на каменната фасада на сградата на МВнР – Централно управление

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните части: - Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение); - Конструктивна (становище); - План за Безопасност и Здраве; - ПУСО; - Сметна документация; - изготвяне на КСС и актуализиран Лнеен график. Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения и съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект. Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не включва обособени позиции. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: Дейностите, включени в обхвата на поръчката се отнасят за един обект и са взаимосвързани помежду си. Разделянето на обществената поръчка на две обособени позиции – проектиране и строителство е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя. Провеждането на подобен вид поръчки с идентичен предмет е изрично предвидено в Закона за обществените поръчки като възможност за съвместяването и на проектирането и на строителството в една процедура. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на изпълнението на двете поръчки по двете обособени позиции, а оттам и до разминаване и необосновано отлагане на изпълнението на строителството. Дейностите, предмет на поръчката са взаимно свързани по своята същност и в обем, позволяващ изпълнението им от един изпълнител. Дейностите по строителството и съответно техническото предложение за изпълнението им са в пряка зависимост от проектирането и предвидените при изготвянето на техническия проект решения. При възлагане на обществената поръчка на един Изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнение на строителството, проектното предложение което ще изпълни проектантския екип на Изпълнителя, ще бъде максимално съобразено с техническия му капацитет и ресурс необходим за изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, което ще допринесе и до повишаване на качеството и завършването в срок на строителството. В настоящия случай, за възложителя не само не са налице предпоставки, налагащи разделянето на поръчката на обособени позиции, а противното би затруднило както възлагането, така и извършването на текущ и последващ контрол при изпълнението на договора в последствие, и е технически и икономически неоправдано. Неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции не води до необосновано ограничаване на участието в нея, като същото няма да доведе до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 878000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В случая прогнозната стойност на обществената поръчка е 878 000 лева без ДДС и е под прага, определен с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради което същата следва да бъде проведена процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка. Провеждането на публично състезание гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мая Иванова Андонова - Генова

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция УСиМТО, упълномощен Възложител съгласно заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г. на министъра на външните работи