00972-2017-0003

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

BG341, Университет Проф. д-р Асен Златаров, бул. Проф. Якимов 1, За: Красимир Георгиев, България 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: ofice_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/7-bulgarian-bg/609-dostavka-komp-tehnika-2017-bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-325 от 16.11.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00972-2017-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 9 обособени позиции, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 14.03.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Джей би електроникс ЕООД, бул. Симеоновско шосе № 33 ет. 4, България 1700, София, Тел.: 02 4514343, E-mail: office@jbelectronics.eu, Факс: 02 9202028

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на телезизои 42 " за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Злата

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
109692 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.03.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 38.38% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: чл. 114 от ЗОП- неосигурено финансиране
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
42104 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. Магдалена Събева Миткова
VII.2)
Длъжност: ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"