Версия за печат

00067-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 119 от дата 21.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица, 65, За: Гергана Евстатиева, България 1309, София, Тел.: 02 9217131, E-mail: hearthospital_op.nkb@abv.bg, Факс: 02 9217142

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващите лечебните заведения – ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Партньорство за иновации


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕОАНГИОГЕНЕЗА С НОВ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ (Creation of neoangiogenesis center with novel method of cardiovascular pathology treatment )”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕОАНГИОГЕНЕЗА С НОВ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ (Creation of neoangiogenesis center with novel method of cardiovascular pathology treatment )”: 1. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е придобиване на медицинско оборудване от най-висок клас, с приложението на което ще бъде създадена новаторска услуга, която ще се реализира посредством „Създаване на център за неоангиогенеза с нов подход в лечението на сърдечно-съдовата патология”. 2. Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнители в партньорство за иновации по следните обособени позиции: 2.1. Обособена позиция № 1: Осигуряване на оборудване, включващо доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на Апарат за магнитно-резонансна томография с приложение в кардиологията, обучение за работа със същия и партньорство за осъществяване на новаторска услуга за „Създаване на център за неоангиогенеза с нов подход в лечението на сърдечно-съдовата патология”. 2.2. Обособена позиция № 2: Осигуряване на оборудване, включващо доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на Система за не-инвазивна /екстракорпорална/ шоково-вълнова терапия с приложение в кардиологията, обучение за работа със същата и партньорство за осъществяване на новаторска услуга за „Създаване на център за неоангиогенеза с нов подход в лечението на сърдечно-съдовата патология”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проектът ще бъде реализиран с финансовата подкрепа на ЕС чрез Програма „Хоризонт” 2020, програмна схема "Бърз достъп до иновации (Fast track to innovation)”, след одобрение на проектно предложение „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕОАНГИОГЕНЕЗА С НОВ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ (Creation of neoangiogenesis center with novel method of cardiovascular pathology treatment )” и след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с ЕК.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2400000 EUR
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В резултат от настоящата обществена поръчка Възложителят желае да получи медицинско оборудване от най-висок клас, предложено от производители от държави членки на ЕС или асоциирани към програмата страни, допустимите за Хоризонт 2020 и програмна схема "Бърз достъп до иновации" партньори. С придобитото медицинско оборудване Възложителят ще създаде новаторска услуга, която не може да бъде получена чрез наличните на пазара предложения. Новаторската услуга, която възложителят цели да получи ще се реализира посредством „Създаване на център за неоангиогенеза с нов подход в лечението на сърдечно-съдовата патология”. Със създаване на центъра, Възложителят ще предостави на пациента нова услуга с нов подход в лечението на сърдечно-съдовата патология. По-подробно изложение на мотивите за създаване на центъра, респ. за провеждане на партньорството за иновации, се съдържа в одобрената от Възложителя документация за провежане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Обектът на поръчката включва доставки и услуги. В т. IV.2) е технически невъзможно обектът да бъде определен като "доставки и услуги", поради което обектът на поръчката е определен като "доставки", какъвто е основният обект на поръчката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Марио Драганов Станкев

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор