Версия за печат

00368-2019-0001

BG-Главиница:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-26 от дата 25.02.2019 г. 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер РД-01-161 от дата 20.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565380

BG325, Община Главиница, ул. Витоша 44, За: Айсун Кошуджу, България 7630, Главиница, Тел.: 086 362040, E-mail: obshtina@glavinitsa.bg, Факс: 086 362060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.glavinitsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-1-zop/#h.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Предмет” на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“. Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба” Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти и други” Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци” Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки” Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други” Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 289735.53 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Неждет Джевдет Ниази

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Главиница