Версия за печат

00972-2018-0002

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

BG341, Университет 'Проф. д-р Асен Златаров', бул. 'Проф. Якимов' № 1, За: Красимир Георгиев, България 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/7-bulgarian-bg/624-med-laboratorii-bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-178 от 13.08.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00972-2018-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за акупуване и доставка на медицинско оборудване, учебни пособия и медицинско обзавеждане, разделено в 4 обособени позиции. Техническите параметри са описанс в приложените към настоящата документация за всяка обособена позиция технически спецификации. Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на оборудването.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 4 от 03.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Валди 2000 ООД, ж.к. Младост 1 бл. 28Б, България 1320, Банкя, Тел.: 02 9271929, E-mail: office@valdi2000.com, Факс: 02 9271929

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
21999 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.03.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
21999 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.03.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. д-р Магдалена Събева Миткова
VII.2)
Длъжност: ректор на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''