Версия за печат

00797-2019-0020

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 624 от дата 14.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска 26, За: Веселина Димитрова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907430, E-mail: vh.dimitrova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37368.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите по актуалузация на системата за мониторинг и управление на уличното осветление включват: -Отдалечена диагностика на всички полеви програмно-технически елементи на системата и актуализация на тяхното вграденото програмно осигуряване. -Лабораторна Диагностика на полевите програмно-технически средства на системата с фун¬кционални отклонения и ремонт на същите в наш сервиз при условие, че са ремонтопригод- ни, ведно с актуализация на вграденото програмно осигуряване. -Конфигуриране на полевите програмно-технически средства на системата за работа с новото актуализирано системно и приложно програмно осигуряване. - Преструктуриране на системата и конфигуриране на системно и приложно програмните осигурявания на системата за работа с полевите елементи на системата. -Въвеждане на допълнителни данни за осветителните точки по касети и осветителни стълбове по предоставени от Възложителя данни. -Количеството на касетите за управление на уличното осветление (КУО), определено въз ознова на актуални данни, получени от намиращата се в експлоатация система за мониторинг и управление – 330 броя. -Ориентировъчното количество на осветителни стълбове за град Бургас – 20 000 броя. -Всички дейности по актуализиране на системата следва да се извършват дистанционно, без посещение на обектите. Ако по време на актуализацията на системата е необходимо посещение на обект, то следва да се се заплаща в съответствие с предложена ценова листа на Изпълнителя за техническо осигуряване на място. -Сега монтираните и работещи полеви програмно-технически средства на системата, за които се установят функционални отклонения, както и тези които не могат да бъдат преконфигурирани дори след опит за поправка, следва да бъдат подменени с нови, функционално еквивалентни такива. Изпълнителят следва да предложи единична цена за подмяна на устройствата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не може да бъде разделен на обособени позиции поради своето естество. Също така, дейностите описани в поръчката са предмет на защита по Закона за авторското право и сходните му права.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 41600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка се възлага на основание предишно възлагане по реда на ЗОП на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на проект „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас“ I-ви етап: Входно-изходни и главни градски артерии и ЦГЧ“. Договорът е сключен на 16.02.2012 г., като проектирането, разработването, първоначалното изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматичната система за управление и контрол на уличното осветление е част от извършените дейности съгласно офертата на избрания изпълнител „ЕЛТЪР“ ЕООД. Доставената по договора система съдържа хардуерно осигуряване на автономни програмируеми контролери, свързани чрез комуникационен модем с централен сървър, както и специализирано приложно програмно осигуряване. Специализираният софтуер за управление, контрол и мониторинг на системата е разработен от Уником Микросистеми ЕООД, и е обект на авторско право, като от въвеждането до момента експлоатационната поддържка на софтуера се осъществява от УНИКОМ МИКРОСИСТЕМИ ЕООД. Изпълнителят по предходния договор "Елтър" ЕООД е предоставил удостоверение за това. Във връзка с активните комплексни дейности на Община Бургас за постигане на по-добра енерго-ефективност и намаляване на енергопотреблението, и по-конкретно обхвата на дейностите, касаещи системата за осветление на града, освен подмяна на осветители, подмяна на стълбове и ел. захранващи трасета и др., е налице и нуждата от подобряване на работата на сега действащата система за мониторинг и контрол на уличното осветление. Необходимо е да се осъществи разширяване на функционалните възможности на разработения специализиран софтуер чрез разработване и добавяне на нови допълнителни модули, както и изграждане и добавяне на нова база с данни за всеки осветителен стълб, а не само за контролерите, управляващи захранващите токови кръгове. Доработката на съществуващата система е обект на авторско право, носителят на което е УНИКОМ МИКРОСИСТЕМИ ЕООД. На това основание и на основание чл.79, ал.1, т.3 "в" от ЗОП актуализирането следва да се възложи на автора.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"УНИКОМ МИКРОСИСТЕМИ" ЕООД, ул."Славянска"21, София 1000

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 437741 от 10.05.2011 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00797-2011-0019

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО: 28.03.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, ет. 2, ст. 202. Посочената прогнозна стойност в раздел ІV.7) е максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.5 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.ЧАНКА ИВАНОВА КОРАЛСКА

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет, длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № 1190/04.05.2016 г. на Кмета на Община Бургас