Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г.М.Димитров № 52А, За: Любомира Попова, България 1797, София, Тел.: 0885 003031, E-mail: Lyubomira.Popova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 06.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор", проведена въз основа на сключено Рамково споразумение №СПОР-5/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция №2 „Доставка на бланки и пощенски пликове“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 11-00-46 от 11.06.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МУЛТИКО 92 ООД, ул. Шандьор Петьофи № 25, България 1606, София, Тел.: 02 9718181, E-mail: office@multico.bg, Факс: 02 9718181

Интернет адрес/и:

URL: www.multico.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3038.26 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.03.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3038.2 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.03.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ГОРНОВСКИ
VII.2)
Длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР