Версия за печат

00092-2019-0004

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер 3 от дата 28.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

BG424, Кмет на община Смолян, бул. България № 12, За: Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67610, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка е разделено на две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“. Изпълнението по обособената позиция включва доставка на около 643 единици обзавеждане, оборудване и принадлежности, в това число: около 503 единици обзавеждане и принадлежности (легла с матраци, шкафове, гардероби, маси, столове, комплекти аксесоари за баня, дивани, бюра, закачалки и др.) и около 140 единици оборудване (перални, печки с ел. котлони и фурни, хладилници и пароуловители за вграждане и др.). ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“. Изпълнението по обособената позиция включва доставка на около 225 единици обзавеждане, оборудване и принадлежности, в това число: около 217 единици обзавеждане и принадлежности (легла с ортопедични матраци, кушетки, различни видове шкафове и шкафчета, бюра, столове - работни и за хранене, маси – холни и за хранене, фотьойли, дивани, метални стилажи, гардероби, пластмасови кошове, кашпи, щори и др.) и около 8 единици оборудване (перални, сушилни, различно оборудване за кухни - хладилници, печки, аспиратори и съдомиялни, велоергометри, телевизори, аудио системи и др.).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на настоящата обществена поръчка, в частта на Обособена позиция № 1 е по Проект № BG16RFOP001-1.022-0003-С01 „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Финансирането на настоящата обществена поръчка, в частта на Обособена позиция № 2 е по Проект № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 146736 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.73, ал.1 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура.В случая не са налице основанията за провеждане на състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог и предвид прогнозната стойност на поръчката е взето решение за възлагането и чрез "Открита процедура".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При противоречия в резултат на технически (аритметични) грешки между видовете и количествата мебелировка и оборудване съгласно настоящото решение и количествените сметки, неразделна част от одобрената с настоящото решение документация за обществена поръчка, следва да се вземат под внимание данните в количествените сметки.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Тодоров Мелемов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Смолян