Версия за печат

00092-2019-0002

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 5 от дата 28.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

BG424, Кмет на община Смолян, бул. България № 12, За: Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67610, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2570.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“, ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Е РАЗДЕЛЕНО НА 2 /ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на строителни и ремонтни работи на общински сгради на територията на град Смолян, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Вътрешно преустройство на част от здравно заведение в дневен център в УПИ XXIII-540, 574 - за диспансер, кв. 221, гр. Смолян“: Предметът на обособената позиция включва: преустройство на здравното заведение в дневен център за нуждите на гражданите с различна форма на деменция и в подкрепа на техните семейства, както и благоустрояване на дворното пространство. Сградата е монолитна, стоманобетонна. Междуетажните конструкции са плочи, а вертикалните носещи елементи са колони и шайби. Покривната конструкция е скатна, дървена, с покритие от керемиди. Предвидено е изграждане на нова асансьорна клетка. Проектът предвижда разрушаване на леки преградни стени, подмяна на подови настилки и облицовки, полагане на нови мазилки и боядисване с латекс. Вертикалната планировка предвижда оформяне на рампа, стълбища, зелени площи, настилки от тротоарни плочи и бордюри. Площта, засягаща преустройството на сградата е 863,03 кв.м. Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на планетариум в УПИ IV-616 - за планетариум, кв. 1, гр. Смолян“: Предметът на настоящата обособена позиция включва: прилагане на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт на сградата на планетариума, както и осигуряване на достъп за хората в неравностойно положение, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Конструкцията на съществуващата сграда е монолитна, скелетно-гредова. Състои се от колони, греди, стоманобетонови рамки, стоманобетонова черупка (купол) и стоманобетонови плочи. Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на подови настилки и облицовки, полагане на нови мазилки и боядисване с латекс. Вертикалната планировка предвижда изграждане на рампи и направа на настилки от тротоарни плочи. Застроената площ е 972 кв.м.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на настоящата обществена поръчка, в частта на Обособена позиция № 1 е по Проект № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1778000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.176 от ЗОП, разпоредбите на Глава XXV от ЗОП се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП. В случая предвид прогнозната стойност на поръчката е взето решение за възлагането и чрез процедура на "Публично състезание", тъй като не са налице основанията за провеждане на процедура на "Пряко договаряне с определени лица".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Финансирането на настоящата обществена поръчка, в частта на Обособена позиция № 1 е по Проект № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Настоящата обществена поръчка е без осигурено финансиране в частта на обособена позиции № 2, и се открива под условие, че възложителят ще получи национално или друго финансиране, както следва: - За Обособена позиция 2 – финансиране чрез Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В посочения смисъл ОП 2 е без осигурено финансиране и поръчката в тази част се открива под условие, че Възложителят ще осигури финансиране за изпълнението им, като в посочения смисъл съгласно разпоредбата на чл.114 от ЗОП в проекта на договор се предвижда клауза за отложено изпълнение. Отложеното изпълнение се състои в: липсата на осигурено финансиране за изпълнението на Договора; обуславяне на изпълнението от получаването на финансиране за изпълнението на Договора - започване на строителството, в това число извършване на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, само след получаване на финансиране за изпълнението на Договора, а не единствено на база сключването му; възможност при липса на финансиране за всяка от страните да прекрати Договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, като в този случай страните не си дължат обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на Договора и неустойки.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Тодоров Мелемов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Смолян