Версия за печат

00092-2019-0001

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 4 от дата 28.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

BG424, Кмет на община Смолян, бул. България № 12, За: Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67610, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на ремонт на пешеходната зона на Стария център в град Смолян. Предвижда се изпълнение на строителни и ремонтни работи, свързани с фрезоване на съществуващата настилка и полагане на нова настилка от щампован бетон, демонтаж на стари и полагане на нови цветни бордюри и почистване и обработка на фуги, импрегниране и лакиране на цялата пешеходна зона. Ремонтът обхваща основно участък от клуб „Топ Старс“ до сградата на Областна дирекция на МВР – Смолян, в който участък се извършва фрезоване на съществуващата настилка и полагане на нова настилка от щампован бетон. Предвижда се и частичен ремонт на засегнати участъци от цялата пешеходна зона. Също така е предвидено импрегниране и лакиране на щампования бетон по цялата дължина на пешеходната зона, както и почистване, оформяне и обработка на фугите с подходящ хидроизолационен пълнител. Новата им обработка се предвижда да се изпълни от мек еластичен материал на силиконова основа със сулфатоустойчив цимент. При изпълнение на строителните дейности следва да се запази съществуващия архитектурен вид на настилката от щампован бетон.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, включени в предмета на поръчката, следва да се изпълняват, едновременно и в този смисъл същите са неделими. За качественото изпълнение на поръчката дейностите предмет на поръчката трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл.46, ал.1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Разделянето на предмета на обособени позиции може да доведе до различно начало на изпълнение на отделните дейности, технически затруднения и сложна координация между отделните изпълнители, което създава необосновано поемане на риска изграждането на целия обект да не приключи качествено и в срок. За качественото изпълнение на поръчката дейностите по нея трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор, като е налице невъзможност за разделяне на дейностите по изпълнението на двата или повече подобекта в отделни обособени позиции и едновременната им реализация от няколко изпълнители. Наличието на двама или повече отделни изпълнители би довело до конфликт между тях с оглед ограничения периметър на строителната площадка и спазване на предвижданията им за начин и срок за изпълнение на всеки подобект. За изпълнението на подобектите са необходими големи количества строителни материали, чието съхранение, складиране и доставяне на строителната площадка би било затруднено при наличието на двама или повече изпълнители, поради недостатъчното пространство. При ограниченото пространство възлагането на строителството на двама или повече изпълнители би създало затруднения не само за складиране на необходимите строителни материали и за движението на обслужващата механизация и ситуирането на санитарно-битовите фургони за строителните екипи по време на строителството, но и условия за инциденти и създаване на риск за здравето и живота на строителните екипи и гражданите. Считам, че видовете и количества строителни работи не могат технически и икономически да се разделят и обособят без значителни затруднения за възложителя. Изпълнението касае един строеж, в обхвата на който е налице обусловеност между дейностите по изпълнение, като същите не могат да се изпълняват отделно и напълно независимо. Допълнителна трудност са гаранционните срокове за свършеното и осигуряването на безопасност на строителната площадка. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на обекта качествено и в срок. С горните мотиви, и позовавайки се на основната цел на закона за ефективност при разходване на публичните средства, възложителят приема, че разделянето на конкретната обществена поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 375000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.176 от ЗОП, разпоредбите на Глава XXV от ЗОП се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП. В случая предвид прогнозната стойност на поръчката е взето решение за възлагането и чрез процедура на "Публично състезание", тъй като не са налице основанията за провеждане на процедура на "Пряко договаряне с определени лица".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Тодоров Мелемов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Смолян