Версия за печат

01666-2019-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-31 от дата 28.02.2019 г. 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер ФС-18-36 от дата 28.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх 45, За: Иван Маринов, България 1407, София, Тел.: 02 8147750, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Организиране на обучения в областта на защитата на КИС.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва организиране и провеждане на 13 броя специализирани обучения в областта на комуникационните и информационните системи, както следва: 1. CompTIA Security+ Certification или еквивалентно - 6 броя участници1. CompTIA Security+ Certification или еквивалентно - 6 броя участници 2. EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) или еквивалентно – 5 броя участници 3. EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) или еквивалентно - 2 броя участници 4. EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) или еквивалентно – 2 броя участници 5. EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) или еквивалентно – 4 броя участници 6. Linux Professional Institute ниво LPIC-1: Linux administrator или еквивалентно - 10 броя участници 7. Linux Professional Institute ниво LPIC-2: Linux Engineer или еквивалентно- 12 броя участници 8. Linux Professional Institute ниво LPIC-3: Linux Enterprise Professional Certification или еквивалентно – 9 броя участници 9. Въведение в програмирането с Java или еквивалентно - 6 броя участници 10. Advanced C++ или еквивалентно – 5 броя участници 11. Introduction to programming – Microsoft course #10975A или еквивалентно – 1 брой участник 12. Паралелно програмиране на C с използване на MPI и OpenMP, nVidia CUDA, OpenCL или еквивалентно – 4 броя участници 13. Програмиране на C/C++ с Qt/GTK или еквивалентно - 4 броя участници С обученията се цели надграждане на съществуващи и придобиване на нови знания и умения на служители на ДАНС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 „Създаване на Център за изследване на сигурността на КИС на стратегическите обекти, част от КИ” по договор № 812108-70/03.10.2017 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Чрез организиране на предвидените обучения по проекта се цели експерти от целевата група да надградят съществуващите и да придобият нови знания и умения, които ще използват пряко за работа в изградения център за изследване на сигурността на КИС на стратегическите обекти част от критичната инфраструктура. Обществената поръчка е за услуга по организиране и провеждане на 13 обучения, с участието на 70 експерти от целевата група. Спецификата на обученията налага провеждането на някои от тях да следва определена последователност. Последователността на обученията следва да бъде съобразена със съдържанието им – систематично да се напредва от първа към следващите части на курса. Предвижда се също отделни експерти от целевата група да участват в повече от едно обучение. В тази връзка е необходимо обученията да се организират така, че да няма застъпване на периодите на провеждането им и е поставено изискване, към Изпълнителя да организира обученията по график, съгласуван и одобрен от Възложителя. Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Разделянето на поръчката на обособени позиции, ще създаде условия за това различни изпълнители, в изпълнение на различни договори, да извършват съвместни дейности, което би създало значителен риск от забавяне и некоординирано организиране и провеждане на обученията, както и за непостигане на целите на проекта. Неразделянето на обособени позиции ще гарантира наличието на необходимите условия за подготовка и планиране без риск за постигането на резултатите от изпълнението на дейността, които са важни за постигането на заложените по проекта индикатори.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 91008.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и с произтичащите от тях принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност и предвид предоставената на възложителя възможност по чл. 20, ал. 9 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да подава в десет дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)