Версия за печат

01158-2019-0011

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 13-00-22-2 от дата 28.02.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, Клон ТП Пристанище Варна, пл.Славейков 1, За: Добрил Добрев, България 9000, Варна, Тел.: 052 684613, E-mail: dobril.dobrev@bgports.bg, Факс: 052 655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/284.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛОВОЗИ И ПРЕЛЕЗИ МЕЖДИНЕН ПОРТАЛ И ТИЛА НА 11 И 12 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК, 17-2 КЕЙОВО МЯСТО, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Ремонтни деийности и тяхната технологична последователност 1. Направа на нова еластична прелезна настилка на прелез, включва следните видове дейности : Разбиване на асфалтобетонова настилка, демонтаж железен път с разкомплектоване на материалите и сортиране на склад; Изгребване и извозване на стар баласт на депо; Изкоп за земно легло, уплътняване и насипване с инертни материали, трамбоване, заравняване и подсилване на основата; Доставка и полагане на нов баласт; Доставка и полагане на подложни фундаменти за еластичната настилка; Доставка и полагане на оборудвани стоманобетонови траверси, железен път с нивелация и подбиване, уплътняване и превеждане на железния път по ос и ниво; Огазване с подвижен жп състав. Добаластиране. Доставка, полагане и нивелиране на Т-образните бордюри по шаблон Доставка и полагане на еластична прелезна настилка. 2. Ремонт на коловози: Демонтаж железен път с разкомплектоване на материалите и сортиране на склад, изгребване и извозване на стар баласт на депо; Доставка и полагане на нов баласт; Доставка и полагане на оборудвани стоманобетонови траверси /подложки и скрепление/, Монтаж на железен път с нивелация и подбиване с ТПМ, уплътняване и превеждане на железния път по ос и ниво; Огазване с подвижен жп състав. Доставка и полагане на баласт за добаластиране и планиране на баластовата призма; 3. Ремонт на жп стрелки: Демонтаж жп стрелки с разкомплектоване на материалите и сортиране на склад, изгребване и извозване на стар баласт на депо; Доставка и полагане на нов баласт; Доставка на жп стрелки; Доставка на дървени широколистни траверси; Монтаж на стрелки извън железния път; Монтаж на жп стрелки с нивелация и подбиване с ТПМ, уплътняване и превеждане на жп стрелки по ос и ниво; Огазване с подвижен жп състав. Доставка и полагане на баласт за добаластиране и планиране на баластовата призма;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Целта е изпълнение на строителство на един обект, което не предполага разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1300000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 1 300 000лв., а предметът на същата включва строителни и монтажни работи, поради което поръчката попада в обхвата на чл. 20, ал. 9 от ЗОП. Изборът на открита процедура позволява участие на неограничен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Забуртов чрез Димитър Руменов Николов, съгласно Заповед № РД 09-69/ 09.08.2018г.

VIII.2) Длъжност

Директор, Клон ТП Пристанище Варна