Версия за печат

02711-2019-0080

BG-Върбица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

53. Растениевъдство


Решение номер 6 от дата 27.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120076

BG333, Държавно горско стопанство Върбица-Териториално поделение на СИДП ДП Шумен, ул.Септемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 00000 0000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: чл.165 и чл.174 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка,чрез покупка на фуражи - реколта 2019 г. за нуждите на ТП "ДГС Върбица" за срок от една година, считано от датата на сключване на договора".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка,чрез покупка на фуражи - реколта 2019 г. за нуждите на ТП "ДГС Върбица" за срок от една година, считано от датата на сключване на договора".

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

По преценка на възложителят,настоящата обществена поръчка не предполага възможност за разделяне на обособени позиции, предвид естеството и обема на доставка на същата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 228400 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ТП посочени съгласно т.11 на раздел I "Доставки" на приложение към Заповед № 549 от 21.12.2018г. на Директора на СИДП ДП Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл.18,ал.1 т.12 - публично състезаниекогато обществените поръчки имат прогнозна стойност до 264000лв. Настоящата обществена поръчка е с предмет ДОСТАВКА и съгласно чл.20 ал.2 т.2 във връзка с чл.176 - 181 от ЗОП ще се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание от ЗОП. Прогнозната стойност на предмета на настоящата поръчка общо за СИДП ДП Шумен попада в приложното поле на чл.18 ал.1 т.12 във връзка с чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП.Възложетеля желае максимална прозрачност и реши да открие публично състезание по ЗОП.Предвид обстоятелствата,че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП публечно състезание гарантира в най-голяма степен публичността на изпълнението на поръчката,респ.прозрачноста на разходването на финансовите средства.С цел да се осигури максимална публичност,респ.да се постигнат и най- добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес,като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 6 от 27.02.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196 ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл.100 ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбите на чл.197 ал.1 т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Хълми Ахмед Амза

VIII.2) Длъжност

Директор