Версия за печат

01666-2019-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ФС-18-34 от дата 25.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Кръстев; Людмила Чудилова, България 1407, София, Тел.: 02 8147752; 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на офис обзавеждане по спецификация за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществена поръчка за доставка на офис обзавеждане по спецификация за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 Създаване на Център за изследване на сигурността на комуникационни и информационни системи на стратегически обекти, част от критичната инфраструктура по договор № 812108-70/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз е с общ брой артикули 87.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 Създаване на Център за изследване на сигурността на комуникационни и информационни системи на стратегически обекти, част от критичната инфраструктура по договор № 812108-70/03.10.2017 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Вътрешна сигурност, съфинансиран от Европейския съюз.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Конкретната доставка по обществената поръчка за офис обзавеждане е за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 Създаване на Център за изследване на сигурността на комуникационни и информационни системи на стратегически обекти, част от критичната инфраструктура по договор № 812108-70/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз. Изграждането на този (Център) е по конкретна техническа спецификация, в която са посочени изрични изисквания по отношение на суровини, материали, качество на изработка, еднаквост на цвят, а в някои от позициите и еднаквост по размер. Изложените характеристики на офис обзавеждането са необходими за да бъдат удовлетворени нуждите на възложителя и в изградения Център да се постигне пространствен уют, функционалност, удобство и естетика, което е задължително, имайки предвид естеството и спецификата на работа в ДАНС. Разделянето на поръчката на обособени позиции и в последствие възлагането им на различни изпълнители, би довело до невъзможност да бъдат спазени изискванията на техническите спецификации.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 31960 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.73, ал.1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки, публичните възложители могат свободно да изберат открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценови предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор. При провеждане на процедурата възложителят ще приложи реда по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, като при отварянето на опаковките и разглеждането на офертите, комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)