Версия за печат

02711-2019-0068

BG-Провадия:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

16. Химически технологии


Решение номер 45 от дата 21.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120111

BG331, ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: инж.Ангелина Янева- зам.директор при ТП ДГС Провадия, България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42170, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg, Факс: 0518 42176

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82ovF-cJd.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей, специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Провадия" за 2019 година”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей, специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Провадия" за 2019 година”. Прогнозните видове и количества по параметри и описание съгласно техническата спецификация , са както следва: 1)Универсален дълготраен горски спрей: син, разфасовка 400 ml – 150 бр 2)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 170 бр. цвят сигнален/неонов цвят – оранжев; 3)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 50 бр, Цвят: матов бял; 4)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 100 бр, Цвят: матов син; 5)Алкидна боя за маркиране на дървесина: синя, в разфасовка от 700 g /кутия/ - 20 бр; 6)Четки за маркиране на дървесина - плоски четки с естествен плътен косъм с широчина от 50мм. - 15 бр.; 7)Разредител за боя, в разфасофка от 850 ml - 10 бр Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката, до определения максимален финансов ресурс, в размер на 3000,00лв (три хиляди) лева без вкл. ДДС, франко място на доставката. Обявените количества са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс. Пределна обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката – 3 000.00лв. ( три хиляди лева) без вкл. ДДС, за която стойност Възложителят сключва договор, и която включва всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи определени франко място на доставката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 77200 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2019 година в размер от 77 200( седемдесет и седем хиляди и двеста ) лева без ДДС по т.5- боя, спрей, разредител и др от Раздел "Доставки" на Приложение №1 към Заповед №549/21.12.2018г . на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 3 000.00 ( три хиляди ) лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №549/21.12.2018г . на Директора на СИДП ДП – Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Живко Драгомиров Живков

VIII.2) Длъжност

директор на ТП ДГС Провадия