00936-2017-0002

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000053273

BG341, Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: Женя Андонова Гочева, България 8018, Бургас, Тел.: 056 879066, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dmsgd-bs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni-porachki-protsedura/ps-001-09-10-2017-god-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dmsgd-gr-burgas-po-11-obosobeni-pozitsii/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 2 от 09.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00936-2017-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция № 3: Масла и мазнини Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция № 5: Яйца Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Доставка на детски пюрета и каши Обособена позиция №11: Доставка на млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДД 005 от 23.01.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, Фиоре ЕООД, ПЗ Север, бул.Янко Комитов № 44, България 8000, Бургас, Тел.: 056 8862221, E-mail: fco@fiore.bg, Факс: 056 8862221

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас по обособена позиция № 2 Мляко и млечни продукти

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
29248.9 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

22.01.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
21170.29 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.02.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Пепа Стоянова Ралчева
VII.2)
Длъжност: Директор