Версия за печат

00099-2016-0008

BG-Етрополе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: Бистра Павлова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68229, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 07206 5011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://etropolebg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/obshtina/poruchki/view/3.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 9 от 29.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00099-2016-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОбП-02 от 19.01.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, АГРО ЛОПЯН 2012 ЕООД, гр. Етрополе, кв. 13, бл.2, ет. 6, ап. 16, България 2180, Етрополе, Тел.: 0892 220240, E-mail: kristinasavova@abv.bg, Факс: 089 2220240

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе . Общото количество храна е в зависимост от броя на абонатите.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
198750 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.01.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
88767.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.02.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Димитър Радославов Димитров
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Етрополе