Версия за печат

00748-2019-0004

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 473 от дата 07.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки Ръководител звено, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Закупуване на минимално оборудване за секционна зала и амбулаторен кабинет на отделение по съдебна медицина към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД - 1 бр. светлинен микроскоп и 1 бр. осцилиращ трион”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Закупуване на минимално оборудване за секционна зала и амбулаторен кабинет на отделение по съдебна медицина към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД - 1 бр. светлинен микроскоп и 1 бр. осцилиращ трион”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 23650 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвените от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово справки направени на базата на действителната обща стойност на сключени договори със същия предмет, за предходните дванадесет месеца, прогнозния бюджет на Възложителя за изпълнение на доставките, предмет на настоящата поръчка е 23 650,00 /двадесет и три хиляди шестотин и петдесет / лв без включено ДДС или 28 380,00 /двадесет и осем хиляди, триста и осемдесет лв/ с включено ДДС. Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е по-висока от 70 000 (седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС, като сборът от всички планирани за възлагане през настоящата календарна година поръчки за доставка на медицинска апаратура, съобразно правилата на чл. 21 от ЗОП не надвишават сумата от 264 033 (двеста шестдесет и четири хиляди и тридесет и три лева) лв. без ДДС, Възложителят провежда предвидената в ЗОП процедура – публично състезание, като прилага предвидените глава двадесет и пет от ЗОП правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Нели Савчева

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор