Версия за печат

00339-2019-0002

BG-Ямбол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД/02-00086 от дата 05.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970469

BG343, Община Ямбол, ул.Г. С. Раковски № 7, За: Радостин Евтимов, Мария Караиванова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681339;046 681439, E-mail: m.karaivanova@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/225.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: Местно самоуправление


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг (проектиране, ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване и упражняване на авторски надзор) на уличната и общинската пътна мрежа, площадни пространства, тротоари, алеи и настилки на територията на Община Ямбол”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, ремонт и поддържане, а именно: 1. Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/. 2. Строителство на улици , площадни пространства и благоустройствени обекти; 3. Основни и текущи ремонти на улици, площадни пространства и благоустройствени обекти; 3. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти. 4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 5. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка 6. Изготвяне на инвестиционни проекти, касаещи т.2 и т.3. 7. Упражняване на авторски надзор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Организацията на работния процес, технологичната последователност и качественото изпълнение, обуславят необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител, като координирането на различни изпълнители би могло сериозно да застраши навременното и качествено изпълнение на поръчката.Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. С оглед специфичния характер на целите които се преследват с предмета на поръчката, може да се направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, поради необходимостта от сложна координация между отделни изпълнители, и между всеки от тях и възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 10 000 000 (десет милиона) лв. без ДДС, т.е. над предвидения в чл.20, ал.1, т. 1 б."а" праг. В тази връзка възлагането на дейностите за проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор се извършва по реда на откритата процедура по смисъла на чл.18, ал. 1, т.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентно/и документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Илиана Василева Бицова

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет на община Ямбол, упълномощен със Заповед РД/02-00535/20.08.2018г.