Версия за печат

02538-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер ОПИ-163 от дата 04.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Мариан Вачевски, България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: mvachevski@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-1872261010.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“ Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Ср.Н. за срока на действие на договора – 1188 MWh. Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Н.Н. за срока на действие на договора – 1790 MWh. Количеството за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение е прогнозно и не обвързва Възложителия да го потреби. За срока на договора Възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост, като доставчика се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. Общата прогнозна стойност на поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за доставка на електрическа енергия е 685 000 (шестстотин и осемдесет и пет хиляди) лева без вкл. ДДС, от които 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лева без вкл. ДДС са предвидени за „опция за допълнителни доставки“ за реализиране допълнителни количества доставки на електрическа енергия, за нуждите на новооткрити партиди на името на Възложителя. В стойността са включени всички плащания за доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение за обектите на ПРБ, включени в поръчката, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), определената с решения на КЕВР (ДЕКВР) такса (цена) „задължение към обществото“, цената за мрежови услуги за обектите стандартизиран товаров профил, както и предвидената „опция за допълнителни доставки“. Посочената стойност на обществената поръчка е прогнозна, определена на база предходно потребление на Възложителя. Реалната стойност на договора може да бъде по-малка от посочената и ще бъде определена според реалното потребление на възложителя за периода на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай отделянето на различните обекти, включени в предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно, поради следните обстоятелства: Сградите, включени в процедурата са регистрирани на пазара по свободно договорени цени за доставка на електрическа енергия като непреки членове по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), с оглед постигане на групов ефект на балансиране. Съгласно разпоредбата на § 1, т. 8 от ДР на ПТЕЕ, за обекти непреки членове на свободния пазар се сключва договор само с един доставчик, съответно отговорността за балансиране е прехвърлена на този доставчик в качеството му на координатор на балансираща група. Предметът на поръчката е неделим т.е. касае се за един вид доставка на територията на цялата страна. По отношение на търговията с електрическа енергия не е налице ограничаващото условие за издаване на лицензия по смисъла на чл. 43, ал. 2 от Закона за енергетика (ЗЕ). Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за Възложителя при изпълнението на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 685000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност равна или по-висока от 264 033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. Предвид прогнозната стойност на доставката и наличието на правните основания Възложителят ще проведе открита по вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мирослава Емилова Райковска-Горанова

VIII.2) Длъжност

Главен секретар при АГП и определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-29/28.01.2019 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България