Версия за печат

01547-2017-0003

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков № 1, За: Ива Петкова, България 9000, Варна, Тел.: 052 692457, E-mail: zop@port-varna.com, Факс: 052 632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 299 от 16.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01547-2017-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Вътрешно конкурентен избор с покана до потенциалните изпълнители за Рехабилитация на сграда „Пералня и шивалня“, пристанище Варна - запад, след сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г., във връзка с изпълнение на договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сметка на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП1-03-18 от 25.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, ВИАС Инженеринг ООД, ул. „Цар Симеон I“ № 32, ет. 4, България 9000, Варна, Тел.: 052 699977, E-mail: pto@viaseng.com, Факс: 052 699977

Интернет адрес/и:

URL: https://www.viaseng.com/bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане със собствени материали, техника и човешки ресурси изпълнение на обект: „Рехабилитация на сграда „Пералня и шивалня“, пристанище Варна - запад“, съгласно Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 780/21.08.2018 г. на Изпълнителя. Срокът за изпълнение на поръчката тече от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.11.2018 г. 

Крайна дата

11.01.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
49759.4 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.01.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
54679.74 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Допълнителни анализи Заменителна таблица


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Петър Ивов Сеферов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор