Версия за печат

05255-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 1 от дата 22.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000667823

BG411, 10 Средно училище ТЕОДОР ТРАЯНОВ, ул. Методи Андонов № 1, За: Нели Найденова-Филипова, България 1000, София, Тел.: 02 8747178, E-mail: tt10sou@abv.bg, Факс: 02 9743234

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://10sou.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://10sou.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на пакетирани закуски, мляко или плодове за учениците от първи до четвърти клас на 10 СУ „Теодор Траянов“, гр.София за 2019 година“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на плод, мляко и/или млечни произведения и пакетирани закуски за нуждите на децата от ПГ и учениците от първи до четвърти клас на училището. Обемът на доставките на закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. Включва се изхранването на приблизително 515 ученика за приблизително 160 учебни дни. Възложителят запазва правото си да иска от Изпълнителя намаляване на количествата на доставките според броя на учениците. Средствата, с които се осигурява доставката на закуски, се определят с Решение на Министерски съвет.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е функционално нецелесъобразно, икономически неизгодно и би довело до затруднения за Възложителя. Предметът на обществената поръчка е неделим, тъй като включва доставка на хранителни продукти, които ще се доставят на едно място, като количествата на доставките ще се определят от конкретните потребности на възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 41629.16 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" гарантира в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката не попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез "публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, вр. чл. 197, ал.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нели Стефанова Найденова-Филипова

VIII.2) Длъжност

директор