Версия за печат

00339-2019-0001

BG-Ямбол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД/02-00047 от дата 18.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мариана Петрова, Димитър Спасов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681423; 046 681422, E-mail: mpetrova@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/223.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предметът на настоящата процедура е: „Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, комплексно почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, комплексно почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането в частта за комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34 се осигурява по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - гр. Ямбол през периода 2019-2021 г.“, Процедура № BG05SFOP001-4.004, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката няма да бъде разделян на обособени позиции, тъй като включва еднородни дейности и разделянето им би било икономически нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 264000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видно от посочената прогнозна стойност за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка - 264 000. 00 лв. без ДДС (двеста шестдесет и четири хиляди лева), приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП. Въз основа на гореизложеното, възлаганети на дейността по тази поръчка се извършва по реда на процедура на публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителите не изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179, от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Илиана Василева Бицова

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет на община Ямбол, упълномощен съгласно заповед № РД/02-00535/ 20.08.2018г.