Версия за печат

00619-2017-0001

BG-Елена:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133762

BG321, община Елена, ул. Иларион Макариополски 24, За: Директор на дирекция УТОС, България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: utab@elena.bg, Факс: 06151 6510

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.elena.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.elena.bg/?p=1559.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД.02.12-62 от 12.07.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00619-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката са следните: I. Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в община Елена, съгласно одобрените инвестиционни програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2016 г. (неусвоена целева субсидия), 2017 г. и 2018 г., както и други финансови източници за този период и II. Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт и реконструкция на общинска пътна мрежа, съгласно одобрената инвестиционна програма за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2018 г. , както и други финансови източници.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД.02.11-703 от 30.10.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG321, Пътни строежи - Велико Търново АД, бул. България 27, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 621454, E-mail: psvt@dir.bg, Факс: 062 621454

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места, и общински пътища на територията на Община Елена.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

20.12.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3738000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

20.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 46% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: При откриване на процедурата за обществената поръчка не е уточнен размерът на финансирането, договор на основание чл. 114 от ЗОП е сключен под условие - осигуряване на финансиране за изпълнение на дейностите, предмет на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1712273.34 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Няма.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Дилян Стефанов Млъзев
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА